เรื่องล่าสุด

องค์กรของเรา

ศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูง (NSTDA Supercomputer Center: ThaiSC) เป็นหนึ่งในหน่วยงาน National S&T Infrastructure ของ สวทช. เพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สำคัญของประเทศ โดยศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูงมุ่งเน้นการให้บริการระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (High Performance Computing: HPC) แก่งานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เพื่อการคำนวณ (Computational Science) เช่น การทำแบบจำลองทางคอมพิวเตอร์, งานวิจัยด้าน Computational chemistry, Bioinfomatics, Climate change, Artificial Intelligence (AI), Big data เป็นต้น เพื่อให้มีศักยภาพสามารถรองรับโจทย์ปัญหาขนาดใหญ่ของประเทศได้ ThaiSC ให้บริการการประมวลผลประสิทธิภาพสูง (HPC) ภายใต้ระบบคลัสเตอร์ TARA HPC สำหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ในด้านต่างๆ ThaiSC มีพันธกิจดังต่อไปนี้

บริการระบบการประมวลผล
พัฒนาวิทยาศาสตร์การคำนวณ
การพัฒนาแรงงานด้าน HPC
พัฒนาแผนงานด้าน HPC
สร้างความร่วมมือด้าน HPC

ติดต่อเรา

สำนักงาน

ทีม ThaiSC, ห้อง INC2A 301 , 144 อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 (INC2) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

สนใจสอบถามข้อมูล