ประกาศผลข้อเสนอโครงการ ThaiSC Pioneer Program

ประกาศผลข้อเสนอโครงการ ThaiSC Pioneer Program
ThaiSC ขอประกาศผลการข้อเสนอโครงการวิจัยที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 10 โครงการนำร่องเพื่อใช้ LANTA Supercomputer

ThaiSC Pioneer Program มีเป้าหมายในการสนับสนุนการใช้โครงสร้างพื้นฐานด้านการคำนวณเพื่อยกระดับขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของงานวิจัยในประเทศไทย โดยเน้นโครงการที่ใช้เทคนิคคำนวณเป็นหลัก มีการใช้ระเบียบวิธี (methodology) และเป็นเทคนิคที่มีความเหมาะสมกับรูปแบบสถาปัตยกรรมของระบบ LANTA รวมถึงให้ความสำคัญกับโครงการด้านการคำนวณที่ต้องการใช้ทรัพยากรในการคำนวณจำนวนมาก ซึ่งเกินขีดความสามารถของระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงขนาดเล็กหรือขนาดกลางที่มีอยู่เดิมในประเทศไทย

วัตถุประสงค์  

  1. สร้างผลงานวิจัย หรือองค์ความรู้เชิงลึกชั้นแนวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในทุกสาขาวิชาโดยใช้โครงสร้างพื้นฐานด้านการคำนวณขนาดใหญ่ของประเทศ เพื่อยกระดับความสามารถของนักวิจัยไทยให้มีความสามารถอยู่ในระดับแนวหน้าของโลก และตอบโจทย์ในการแก้ไขปัญหาสำคัญเร่งด่วนของประเทศ
  2. พัฒนาบุคลากรวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการคำนวณและปัญญาประดิษฐ์
  3. เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้งานโครงสร้างพื้นฐานด้านการคำนวณของประเทศ

ThaiSC Pioneer Program แบ่งรูปแบบโครงการที่สนับสนุนออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้

  • งานวิจัยแนวหน้า (Frontier Science)
  • งานวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์ขนาดใหญ่ (Large-Scale AI Research)
  • งานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาสำคัญและเร่งด่วน (Urgent & Important Issues)

จากการเปิดรับข้อเสนอโครงการตั้งแต่วันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมาได้มี นักวิจัย อาจารย์ ทุกภาคส่วนให้ความสนใจยื่นข้อเสนอโครงการมาเป็นจำนวนมาก ทางคณะกรรมการพิจารณาโครงการได้คัดเลือกอย่างละเอียดถี่ถ้วนในทุกประเด็น และได้พิจารณาคัดเลือก 10 โครงการวิจัยเป็นที่เรียบร้อย ThaiSC ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับทุนทุกท่านและขอขอบคุณผู้ส่งข้อเสนอโครงการทุกท่าน มา ณ ที่นี้

งานวิจัยแนวหน้า (Frontier Science)

ชื่อโครงการวิจัย
แพลตฟอร์มเทคโนโลยีใหม่โดยใช้ Graph neural network ในการค้นหาและพัฒนายา
A graph neural network-based prediction platform in drug discovery and development

หัวข้อของโครงการวิจัย
งานวิจัยแนวหน้า (Frontier Science)
ลักษณะงานวิจัย
Machine Learning / Deep Learning / AI
หัวหน้าโครงการ
รองศาสตราจารย์ ดร. ธัญญดา รุ่งโรจน์มงคล
หน่วยงาน/สังกัด
Chulalongkorn University

ชื่อโครงการวิจัย
การศึกษาออกแบบตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิลสำหรับการสลายพันธะคาร์บอนไฮโดรเจนและปฏิกิริยาการเติมไฮโดรเจนและหมู่
แอริลให้กับแอลคีน
Computational design of nickel catalysts for C-H activation and hydroarylation of alkenes

หัวข้อของโครงการวิจัย
งานวิจัยแนวหน้า (Frontier Science)
ลักษณะงานวิจัย
Computational Chemistry
หัวหน้าโครงการ
รองศาสตราจารย์ ดร. พนิดา สุรวัฒนาวงศ์
หน่วยงาน/สังกัด
Mahidol University

ชื่อโครงการวิจัย
การพัฒนาประสิทธิภาพของวัสดุอิเล็กโทรดสำหรับแบตเตอรี่ชนิดประจุไฟฟ้าใหม่ได้โดยการจำลองแบบเฟิร์สต์พรินซิเพิ่ล
(Development of electrode materials for rechargeable batteries through first-principles modelling)

หัวข้อของโครงการวิจัย
งานวิจัยแนวหน้า (Frontier Science)
ลักษณะงานวิจัย
Computational Material Science
หัวหน้าโครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวิทย์ สุธีรากุล
หน่วยงาน/สังกัด
Suranaree University of Technology

ชื่อโครงการวิจัย
การออกแบบตัวเร่งปฏิกิริยาสามทางจากโลหะผสมเอนโทรปีสูงสำหรับกระบวนการบำบัดมลพิษทางอากาศจากโรงไฟฟ้า
High-entropy-alloy-based three-way catalyst design for harmful gases treatment from powerplant

หัวข้อของโครงการวิจัย
งานวิจัยแนวหน้า (Frontier Science)
ลักษณะงานวิจัย
Computational Chemistry
หัวหน้าโครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภฤกษ์ ประเสริฐธรรม  
หน่วยงาน/สังกัด
Chulalongkorn University

งานวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์ขนาดใหญ่ (Large-Scale AI Research)

ชื่อโครงการวิจัย
นักจิตวิทยา AI เพื่อการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต
AI Psychologist for Mental Health Counseling

หัวข้อของโครงการวิจัย
Large-Scale AI Research
ลักษณะงานวิจัย
Machine Learning / Deep Learning / AI
หัวหน้าโครงการ
ดร. วินน์ วรวุฒิคุณชัย
หน่วยงาน/สังกัด
BOTNOI

ชื่อโครงการวิจัย
ปัญญาประดิษฐ์แบบใหม่ ด้วยข้อมูลหนึ่งในสิบ
Artificial Intelligence with 1/10 the data: Few-shot Learning via Generative Models

หัวข้อของโครงการวิจัย
Large-Scale AI Research
ลักษณะงานวิจัย
HPC and Computer Science
หัวหน้าโครงการ
ดร. ศุภศรณ์ สุวจนกรณ์
หน่วยงาน/สังกัด
VISTEC

ชื่อโครงการวิจัย
การฝึกฝนโมเดลประมวลผลภาษาขนาดใหญ่สำหรับการทำความเข้าใจและการเขียนภาษาไทย
Pre-training Language Models for Thai Language Understanding and Generation at Scale

หัวข้อของโครงการวิจัย
Large-Scale AI Research
ลักษณะงานวิจัย
Machine Learning / Deep Learning / AI
หัวหน้าโครงการ
รองศาสตราจารย์ ดร. สรณะ นุชอนงค์
หน่วยงาน/สังกัด
VISTEC

ชื่อโครงการวิจัย
การพัฒนาแบบจำลองพรีเทรนแบบพหุวิถีสำหรับการประมวลผลข้อมูลมัลติมีเดียขนาดใหญ่
The Development of Multimodal Pretrained Models for Large-Scaled Multimedia Data Processing

หัวข้อของโครงการวิจัย
Large-Scale AI Research
ลักษณะงานวิจัย
Machine Learning / Deep Learning / AI
หัวหน้าโครงการ
ดร. เทพชัย ทรัพย์นิธิ
หน่วยงาน/สังกัด
NECTEC

งานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาสำคัญและเร่งด่วน (Urgent & Important Issues)

ชื่อโครงการวิจัย
การศึกษาคุณสมบัติของตัวบ่งชี้ และการวิเคราะห์กลุ่มโรค Non-communicable diseases (NCDs) เพื่อการพัฒนาชุดตรวจแบบพกพาในการตรวจคัดกรองและติดตามโรคดังกล่าวด้วยระเบียบวิธีคอมพิวเตอร์
Computational study of Non-communicable diseases (NCDs) biomarker characteristics and detection mechanism for portable biosensor design

หัวข้อของโครงการวิจัย
Urgent & Important Issues
ลักษณะงานวิจัย
Computational Biology
หัวหน้าโครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประภาศิริ พงษ์ประยูร
หน่วยงาน/สังกัด
Kasetsart University

ชื่อโครงการวิจัย
การลดขนาดข้อมูลความละเอียดสูงแบบพลวัตจากฐานข้อมูลแบบจำลองสภาพภูมิอากาศโลก CMIP6 ด้วยแบบจำลอง WRF
High Resolution Dynamical Downscaling of CMIP6 Global Climate Models using WRF model

หัวข้อของโครงการวิจัย
Urgent & Important Issues
ลักษณะงานวิจัย
Climate, Weather, and Ocean (CWO)
หัวหน้าโครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรีสุนี วุฒิวงศ์โยธิน
หน่วยงาน/สังกัด
Burapha University

ThaiSC ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับทุนทุกท่านและขอขอบคุณผู้ส่งข้อเสนอโครงการทุกท่าน มา ณ ที่นี้

Facebook
Twitter
LinkedIn