ThaiSC Orientation Pioneer Program | Kick off! โครงการเพื่อสนับสนุนการใช้โครงสร้างพื้นฐาน

ThaiSC Orientation Pioneer Program
Kick off! โครงการเพื่อสนับสนุนการใช้โครงสร้างพื้นฐาน

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายนที่ผ่านมา ศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูง (ThaiSC) โดย ดร.ปิยวุฒิ ศรีชัยกุล ผู้อำนวยการ ThaiSC พร้อม ดร.มนัสชัย คุณาเศรษฐ หัวหน้าทีมวิจัย ThaiSC, ดร. ชมพูนุช รุ่งนิ่ม นักวิจัย ThaiSC และ ดร. วิวรรณ จรีรัตนชาติ นักวิจัย ThaiSC พร้อมด้วยทีมงาน
ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและอบรมการใช้งานเปื้องต้น ThaiSC Pioneer Program และให้การสนับสนุนการใช้โครงสร้างพื้นฐานด้านการคำนวณเพื่อยกระดับขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของงานวิจัยในประเทศไทย สำหรับโครงการวิจัยที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 10 โครงการนำร่องเพื่อใช้ LANTA Supercomputer
.
ภาพรวมกิจกรรม ปฐมนิเทศโครงการประกอบด้วยกิจกรรมดั้งนี้
-แนะนำโครงการที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วม ThaiSC Pioneer Program จำนวน 10 โครงการ
-แนะนำระบบ LANTA Supercomputer
-ชี้แจงรายละเอียด ThaiSC Pioneer Program
-อบรมการใช้งานเบื้องต้นระบบ TARA HPC
.
สำหรับรูปแบบกิจกรรมซึ่งจัดผ่านระบบ Webex Webinars
โดยมีหัวหน้าโครงการและผู้ร่วมโครงการร่วมประมาณ 60 ท่านตลอดทั้งกิจกรรม
.
ทั้งนี้โครงการ ThaiSC Pioneer Program มีเป้าหมายในการสนับสนุนการใช้โครงสร้างพื้นฐานด้านการคำนวณเพื่อยกระดับขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของงานวิจัยในประเทศไทย โดยเน้นโครงการที่ใช้เทคนิคคำนวณเป็นหลัก มีการใช้ระเบียบวิธี (methodology) และเป็นเทคนิคที่มีความเหมาะสมกับรูปแบบสถาปัตยกรรมของระบบ LANTA รวมถึงให้ความสำคัญกับโครงการด้านการคำนวณที่ต้องการใช้ทรัพยากรในการคำนวณจำนวนมาก ซึ่งเกินขีดความสามารถของระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงขนาดเล็กหรือขนาดกลางที่มีอยู่เดิมในประเทศไทย
ThaiSC Pioneer Program แบ่งรูปแบบโครงการที่สนับสนุนออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้

  • งานวิจัยแนวหน้า (Frontier Science)
  • งานวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์ขนาดใหญ่ (Large-Scale AI Research)
  • งานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาสำคัญและเร่งด่วน (Urgent & Important Issues)
Facebook
Twitter
LinkedIn