14 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ประเทศไทย

  • Introduction login to TARA โดย กิตติธร ธาราทิพยกุล
  • Introduction Job scheduler with SLURM โดย ทักษ์ดนัย สุวรรณ
  • Software Environment โดย วิโรจน์ อุดมศิริพินิจ

15 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์การประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ประเทศไทย

  • Introduction to GPU Computing โดย ดร.ปัถย์ ศักดิ์ธนากูล
  • TARA Best practice โดย ดร.ปัถย์ ศักดิ์ธนากูล
  • Computer Architecture Fundamentals โดย ดร.มนัสชัย คุณาเศรษฐ
  • Message Passing Interface โดย ดร.มนัสชัย คุณาเศรษฐ

16 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องบุษกร อาคารเนคเทค อุทยานวิทยาศาสตร์ ถนนพหลโยธินตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ประเทศไทย

  • Performance Boost for HPC Applications Using Intel® Software Tools โดย Dr. Amarpal S Kapoor จากบริษัท Intel Corporation