NSTDA

เอชพีอี ผนึก สวทช. ยกระดับ วทน.ไทย ด้วยระบบซูเปอร์คอมพิวเตอร์ ประสิทธิภาพสูงสุดในอาเซียน

เอชพีอี ผนึกศูนย์ไทยเอสซี ภายใต้สวทช. ยกระดับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ไทย ด้วยระบบซูเปอร์คอมพิวเตอร์ ประสิทธิภาพสูงสุดในอาเซียน เพื่อรองรับการวิจัยและประมวลผลข้อมูลขั้นสูง เผยผลงานล่าสุดประมวลผลข้อมูลทางพันธุกรรมของไวรัส เพื่อหาแนวทางป้องกัน และรักษาโรคโควิด หลายหน่วยงาน รวมถึงการคาดการณ์สถานการณ์ฝุ่นPM2.5 ได้ล่วงหน้า3 วัน

(เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564) ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญมาเป็นประธานของงานแถลงข่าว “เอชพีอี ผนึก สวทช. ยกระดับ วทน. ไทย ด้วยระบบซูเปอร์คอมพิวเตอร์ ประสิทธิภาพสูงสุดในอาเซียน” เพราะว่า Supercomputer เป็นเรื่องสำคัญของประเทศ ซึ่งมีการริเริ่มมาตั้งแต่สมัยท่านพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง (อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีรัฐมนตรีกว่ากระทรวงยุติธรรม) ที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ โดยให้ทำ Supercomputer และได้รับการสานต่อจากท่าน ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ได้ตั้งงบประมาณสำหรับซื้อ Supercomputer ซึ่งมีการเปิดตัวแถลงข่าวในวันนี้  read more

Read More