คู่มือผู้ใช้งาน TARA

SLURM คืออะไร??

SLURM คือ Scheduler ของระบบ TARA โดยทำหน้าที่ ดังต่อไปนี้

 1. บริหารจัดการทรัพยากร และ จัดการระบบคิวขณะรอรันงาน
 2. มี Framework สำหรับสั่ง starting, executing and monitoring work เพื่ออำนวยความสะดวกในการสั่งงานผ่าน SLURM

การบริหารจัดการทรัพยากร

ทรัพยากรที่ผู้ใช้งานสามารถกำหนดได้ด้วยตนเอง ยกตัวอย่างเช่น

 • จำนวนของเครื่องหรือ cores
 • เวลาที่ต้องการใช้งาน
 • ประเภทของเครื่องที่่ใช้งาน
 • จำนวนหน่วยความจำ

PARTITION & QUEUE

อธิบายอย่างง่ายๆ Partition เปรียบเสมือนป้ายรถโดยสาร โดยที่มีรถโดยสารตสายต่างๆ ให้บริการ ในส่วนของ Queue คือ ประชาชนหรือบุคคลที่มาเข้าคิวรอขึ้นรถโดยสารสายต่างๆ ที่ป้ายรถโดยสาร โดยคำว่า Partition ในระบบ TARA หมายถึง กลุ่มเครื่องใช้งานประเภทต่างๆ (resources group) โดยมีรายละเอียดดังนี้

Partitionรายละเอียด
computeกลุ่มเครื่อง compute job
memoryกลุ่มเครื่อง high memory job
memory-preemptกลุ่มเครื่อง Preempt high memory job
gpuกลุ่มเครื่อง GPU Job
dgxกลุ่มเครื่อง DGX (GPU)
interactiveกลุ่มเครื่อง Interactive job

สถานะของเครื่อง

รายละเอียดของสถานะเครื่อง

Stateรายละเอียด
idleสถานะเครื่องไม่มีการจอง รันงาน และว่างพร้อมให้ใช้งาน
allocสถานะของเครื่องที่มีการใช้งานหรือรันงานเต็มเครื่อง ไม่สามารถเข้าใช้งานได้
mixสถานะของเครื่องที่มีการจองใช้งาน CPU บางส่วน (ไม่ได้จองทั้งหมด) ยังมีบางส่วนที่สามารถเข้าใช้งานได้
downสถานะเครื่องไม่พร้อมให้ใช้งาน
drainสถานะเครื่องไม่พร้อมให้ใช้งาน เนื่องจากเกิดปัญหาภายในระบบ

คำสั่งพื้นฐานในการใช้งาน SLURM

 • การดูสถานะของ Partition
 • การดูสถานะของ Job
 • การยกเลิก Job

การดูสถานะของ Partition

$ sinfo คือ คำสั่งที่ใช้ดูสถานะต่างๆ ของ Partition ดังรายละเอียดด้านล่าง

[tara@tara-frontend-1-node-ib ~]$ sinfo
PARTITION   AVAIL TIMELIMIT NODES STATE NODELIST
interactive    up  2:00:00   10 alloc tara-c-[051-060]
compute*     up 5-00:00:00   4  mix tara-c-[010,037,039,044]
compute*     up 5-00:00:00   56 alloc tara-c-[001-009,011-036,038,040-043,045-060]
memory      up 5-00:00:00   7  mix tara-m-[002-004,006-008,010]
memory      up 5-00:00:00   3 alloc tara-m-[001,005,009]
memory-preempt  up 5-00:00:00   4  mix tara-m-[006-008,010]
memory-preempt  up 5-00:00:00   1 alloc tara-m-009
gpu        up 5-00:00:00   1 alloc tara-g-001
gpu        up 5-00:00:00   1  idle tara-g-002

Tips Partition ( * ) *Partition ที่มีเครื่องหมาย ( * ) *คือ ถ้าไม่มีการระบุในตอน Submit job ว่าจะใช้ Partition ไหน SLURM จะใส่ Partition ที่ขึ้นเครื่องหมาย ( * )* โดยอัตโนมัติ*

จากรายละเอียดด้านบน สามารถดูข้อมูลได้ดังนี้

 • Partition คือ กลุ่มประเภทเครื่องที่ใช้งาน (Resource group)
 • Timelimit คือ เวลาสูงสุดที่สามารถใช้งานได้
 • Nodes คือ จำนวนเครื่องที่มีให้ใช้งานตามกลุ่มประเภทเครื่องที่ใช้งาน (Resource group)
 • State คือ สถานะของเครื่องต่างๆ
 • Node list คือ ชื่อเครื่อง

sinfo information: https://slurm.schedmd.com/sinfo.html

การดูปริมาณใช้งานและคงเหลือของหน่วยให้บริการ (SU)

สามารถดู ปริมาณการใช้งานและปริมาณคงเหลือของหน่วยให้บริการ (SU) โดยใช้คำสั่ง

$ sbalance

[tara@tara-frontend-1-node-ib ~]$ sbalance
Account balances for user: tara
Account: thaisc
    Description:           thaisc
    Allocation:          1000000000.00 SU
    Remaining Balance:    999162062.00 SU ( 99.92%)
    Used:              837938.00 SU
Account: tutorial
    Description:          tutorial
    Allocation:           1000000.00 SU
    Remaining Balance:     774183.00 SU ( 77.42%)
    Used:              225817.00 SU

สามารถดู ปริมาณการใช้งานของหน่วยให้บริการ (SU) ของรายบุคคล ว่าใช้งานไปปริมาณเท่าไหร่ โดยใช้คำสั่ง

$ sbalance -d

[tara@tara-frontend-1-node-ib ~]$ sbalance -d
                 Used(%)   Used(SU)
 Account   User
 prexxxx   tutorial       5.53    276652
         thaisc        0.10    5207
         tara         1.03    51274