ขอแสดงความยินดีกับ ดร.มนัสชัย คุณาเศรษฐ รับรางวัลเทคโนโลยีรุ่นใหม่ประจำปี พ.ศ.2565

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.มนัสชัย คุณาเศรษฐ รับรางวัลเทคโนโลยีรุ่นใหม่ประจำปี พ.ศ.2565

ณ ดิ แอทธินี โฮเต็ล : (19 ต.ค. 2565) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. ได้รับรางวัลเทคโนโลยีดีเด่นประจำปี พ.ศ.2565 และรางวัลเทคโนโลยีรุ่นใหม่ประจำปี พ.ศ.2565 โดย มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ในฐานะผู้พิจารณาคัดเลือกผลงานและมอบรางวัล ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยในปี 2565 มีผู้ได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นและนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ประเภทละ 1 รางวัล ดังนี้

รางวัลเทคโนโลยีรุ่นใหม่ประจำปี พ.ศ.2565 ได้แก่ โครงการ “โครงสร้างพื้นฐานการประมวลผลสมรรถนะสูงเพื่องานวิจัยวัสดุขั้นสูง” (High Performance Computing Infrastructure for Advanced Materials Research) โดย ดร.มนัสชัย คุณาเศรษฐ หัวหน้าทีมวิจัยโครงสร้างพื้นฐานซูเปอร์คอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สวทช. ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

รางวัลเทคโนโลยีดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2565 ประเภทกลุ่ม ได้แก่ โครงการ“ระบบติดตามตรวจวัดข้อมูลระยะไกลด้านความปลอดภัยเขื่อน” (Dam Safety Remote Monitoring System: DS-RMS) โดย ดร.กนกเวทย์ ตั้งพิมลรัตน์ และทีมวิจัยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สวทช. ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูง (NSTDA Supercomputer Center: ThaiSC) เป็นหนึ่งในหน่วยงาน National S&T Infrastructure ของ สวทช. เพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สำคัญของประเทศ โดยศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูงมุ่งเน้นการให้บริการระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (High Performance Computing: HPC) แก่งานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เพื่อการคำนวณ (Computational Science) เช่น การทำแบบจำลองทางคอมพิวเตอร์, งานวิจัยด้าน Computational chemistry, Bioinfomatics, Climate change, Artificial Intelligence (AI), Big data เป็นต้น เพื่อให้มีศักยภาพสามารถรองรับโจทย์ปัญหาขนาดใหญ่ของประเทศได้

ในโอกาสนี้ ศ. ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พร้อมด้วย ดร.อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย รองผู้อำนวยการ สวทช. ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร รองผู้อำนวยการ สวทช. และดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สวทช. ร่วมแสดงความยินดี สำหรับทั้งสองรางวัล เป็นผลงานที่เกิดขึ้นจากความคิดสร้างสรรค์และความพยายามของนักวิจัยที่ได้ทุ่มเทให้กับงานวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง จนเป็นเทคโนโลยีที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นรูปธรรม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
https://www.nstda.or.th/home/news_post/pr-techinno/
https://www.nectec.or.th/news/news-pr-news/outstanding-technologist-awards-22.html

Facebook
Twitter
LinkedIn