ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลากิจกรรม Get ready for the new (GPU) normal

เรียน ผู้ใช้งานระบบ TARA ทุกท่าน

เพื่อสร้างความคุ้นเคยให้แก่ผู้ใช้งานบนระบบ GPU ขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่อง ศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูง (ThaiSC)
ขอแจ้งขยายเวลาสำหรับกิจกรรม Get ready for the new (GPU) normal ออกไปจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ค่าใช้จ่ายในการใช้งาน TARA DGX node จะลดลงโดยที่

การใช้งาน dgx-preempt ลดจาก 400 SUต่อนาที เหลือ 200 SUต่อนาที
การใช้งาน dgx ลดจาก 815 SUต่อนาที เหลือ 400 SUต่อนาที

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ thaisc-support@nstda.or.th

ด้วยความนับถือ
ทีมThaiSC