มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมจัดงาน EU-ASEAN HPC School ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 5 – 10 ธันวาคม 2565

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ นำโดย ศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูง (ThaiSC) ร่วมจัดงาน EU-ASEAN HPC School 2022 เพื่อช่วยในการพัฒนาทักษะและศักยภาพการเติบโตทางด้าน HPC และการประยุกต์ใช้กับปัญหาที่มีความสำคัญทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ อาทิ ปัญหา COVID-19 และการป้องกันภัยธรรมชาติ เป็นต้น ทั้งนี้ การจัด EU-ASEAN HPC School 2022 ได้รับความเห็นชอบในที่ประชุมความร่วมมือ ASEAN HPC Task force และ ASEAN Committee on Science, Technology, and Innovation ภายใต้การสนับสนุนจากสหภาพยุโรปผ่านกลไกของ Enhanced Regional EU-ASEAN Dialogue Instrument (E-READI)

ภาพซ้ายล่าง: จากซ้ายไปขวา – รศ.ประดนเดช นีละคุปต์ (รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล), Mr. Aldo Dell Ariccia (Team Leader – E-READI), ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ (อธิการบดี มก.), Dr. Fabrizio Gagliardi (EU-ASEAN School Director), ดร. ปิยวุฒิ ศรีชัยกุล (Co-chair of ASEAN HPC TF), Prof. Satoshi Matsuoka (Head of the R-CCS at RIKEN), Associate Prof. Tin Wee Tan (Chief Executive at National Supercomputing Centre Singapore) และ ศ.ดร.สุภา หารหนองบัว (Co-chair of ASEAN HPC TF)
ภาพขวาล่าง: ตรงกลางซ้ายและขวา – Prof. Dr. J.W. Saputro (HPC key opinion leader จากอินโดนีเซีย) และ Dr. Zurina Moktar, Head of Science and Technology Division จากสำนักงานเลขาธิการอาเซียน

โรงเรียนเปิดสอนหลักสูตรเกี่ยวกับการออกแบบและเขียนโปรแกรม HPC และให้ผู้ที่เข้าเรียนได้มีโอกาสฝึกฝนจริงกับซูเปอร์คอมพิวเตอร์ระดับโลก เช่น Fugaku ของญี่ปุ่น, LUMI และ Meluxina ของยุโรป, และ National Supercomputing Centre ของสิงคโปร์ ตลอดจนเยี่ยมชมศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูง และธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีการสัมมนาเชิงลึกและการบรรยายเกี่ยวกับ Life Science, Earth Science, Urgent Computing และกิจกรรมที่นำทางภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ HPC มาเข้าร่วม

งานนี้ได้รับเกียรติจากคณะผู้แทนระดับสูงของสหภาพยุโรปและอาเซียนหลายท่าน ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญและผู้มีชื่อเสียงที่มีชื่อเสียงจากสหภาพยุโรป อาเซียน ญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆ ในด้าน HPC อาทิ Dr. Zurina Moktar Head of Science and Technology Division สำนักงานเลขาธิการอาเซียน, Prof. Jack Dongarra ผู้ได้รับรางวัลปี 2021 Jack Dongarra, Prof. Satoshi Matsuoka ผู้เป็น Head of the RIKEN Center for Computational Science, Associate Prof. Tin Wee Tan ผู้เป็น Chief Executive ที่ National Supercomputing Centre Singapore เป็นต้น ทั้งนี้ นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก 70 คนจากประเทศสมาชิกอาเซียน ได้รับการฝึกอบรมและจบหลักสูตร ซึ่งเป็นการเสริมสร้างศักยภาพให้กับบุคลากรรุ่นใหม่ ในฐานะผู้นำคนต่อไป ในสาขาด้าน HPC ที่กำลังเกิดใหม่นี้

ในวันแรกของงาน รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ (รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) และ ดร.ปิยวุฒิ ศรีชัยกุล (ประธานร่วมในคณะทำงาน ASEAN HPC Task force, รองผู้อำนวยการเนคเทค และศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูง) กล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย H.E. Igor Driesmans (เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำอาเซียน) และ Mr. Juan Pelegrin (ผู้อำนวยการทั่วไปของ CNECT สหภาพยุโรป) นอกจากนี้ ในกิจกรรมวันแรก ดร.ปิยวุฒิยังได้ร่วมบรรยายให้กับนักศึกษาในหัวข้อ “ASEAN New Supercomputer System LANTA” และ “HPC in ASEAN” ด้วย

ในระหว่างการเยี่ยมชมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 ดร. สมบุญ สหสิทธิวัฒน์ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช.) ดร. มนัสชัย คุณาเศรษฐ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช.) และ ดร. ศิษเฎศ ทองสิมา (ผู้อำนวยการธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ) ได้นำเสนอข้อมูลโดยสังเขปเกี่ยวกับ สวทช., ThaiSC และ NBT ตามลำดับ ก่อนเข้าเยี่ยมชมสถานที่ที่ Data Center (LANTA), utility building, Seed Bank (Brooks) และ BIOTEC Bangkok Herbarium (BBH) ในวันสุดท้ายของงาน ทีมงาน ThaiSC ได้เข้าร่วมออกบูธนิทรรศการที่มหาวิทยาลัยเกษตร เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของ ThaiSC นอกจากนี้ ภาคเอกชนยังได้เข้าร่วมใน “Invited talks on HPC” และ “The panel of Industrial roles on HPC development with representatives from the industry and the scientific world” รวมถึงได้ร่วมหารือกับคณะผู้แทนระดับสูงของสหภาพยุโรปและอาเซียน ผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงและผู้ทรงคุณวุฒิจากสหภาพยุโรป อาเซียน และนักเรียน ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ได้นำผู้ที่เกี่ยวข้องในภาครัฐ (อาเซียนและสหภาพยุโรป) ภาคเอกชน (AWS/Amazon และ Huawei) และภาคการศึกษา (วิทยากรและนักศึกษา) มาสร้างเครือข่ายร่วมกัน ซึ่งจะช่วยให้เกิดระบบนิเวศ HPC ที่บูรณาการร่วมกันในภูมิภาคและโลกในอนาคต

ตลอดงานทั้ง 6 วันนั้น ทีมงาน ThaiSC และทีมความร่วมมือระหว่างประเทศของ NECTEC ยังได้เข้าร่วมเป็นผู้ช่วยสอน และ/หรือ ช่วยจัดงาน เช่น ดร. ปัถย์ ศักดิ์ธนากูล,  ดร.วิวรรณ จรีรัตนชาติ, คุณสมรัฐ กนกสิริรัตน์, ดร.ชมพูนุช รุ่งนิ่ม และคุณภาราดา พีรชัยเดโช เป็นต้น

###

การจัด EU-ASEAN HPC School ครั้งแรกจัดขึ้นแบบ Virtual ตั้งแต่วันที่ 5 ถึง 9 กรกฎาคม 2564 ซึ่งสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูง (ThaiSC) ประเทศไทยเป็น host หลัก โดยจัดงานร่วมกับ ASEAN HPC Task Force (HPCTF) และดำเนินการในกรอบของ E-READI ผ่านการสนับสนุนจากทางเครือข่ายใน อาเซียน สหภาพยุโรป และญี่ปุ่น

 

Facebook
Twitter
LinkedIn