EU-ASEAN High-Performance Computing (HPC) Virtual School 2021

ทางศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูง (ThaiSC) ขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์งาน EU-ASEAN High-Performance Computing (HPC) Virtual School 2021 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 9 กรกฎาคม 2564 เพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการด้าน HPC และการประยุกต์ใช้ในงานด้านต่าง ๆ ให้กับผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้สนใจงานด้าน computing/computing application หรือด้านที่เกี่ยวข้อง ยกตัวอย่างเช่น

  • นักศึกษาปริญาตรี/โท/เอก หรือ นักวิจัยหลังปริญญาเอก  (post-doc)
  • นักวิจัย/วิศวกร/อาจารย์ ทั้งจากภาครัฐและเอกชน

ผู้สนใจสมัคร สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ ลงทะเบียนได้ที่ www.hpcschool.net ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564