แจ้งกำหนดการเปิดให้ บริการระบบ TARA HPC (Full Launch) ให้กับบุคลากรของ สวทช.

ThaiSC หรือ ทีมทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูง (NSTDA Supercomputer Center) ขอแจ้งกำหนดการเปิดให้
บริการระบบ TARA HPC อย่างเต็มรูปแบบ (Full Launch) ให้กับบุคลากรของ สวทช. ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 นี้

โดยผู้รับผิดชอบโครงการวิจัย (Principal Investigator: PI) ได้แก่

• หัวหน้าโครงการวิจัย

• ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าโครงการวิจัย ให้เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ของ ThaiSC
เพื่องานวิจัยในโครงการ

สามารถศึกษาวิธีการลงทะเบียน และทำการลงทะเบียนขอเข้าใช้ทรัพยากร HPC ได้ที่ https://o.nstda.or.th/app/tsc ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป (เฉพาะบุคลากรของ สวทช. เท่านั้น)