ศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูง

ศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูง (NSTDA Supercomputer Center: ThaiSC) เป็นหนึ่งในหน่วยงาน National S&T Infrastructure ของ สวทช. เพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สำคัญของประเทศ โดยศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูงมุ่งเน้นการให้บริการระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (High Performance Computing: HPC) แก่งานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เพื่อการคำนวณ (Computational Science) เช่น การทำแบบจำลองทางคอมพิวเตอร์, งานวิจัยด้าน Computational chemistry, Bioinfomatics, Climate change, Artificial Intelligence (AI), Big data เป็นต้น เพื่อให้มีศักยภาพสามารถรองรับโจทย์ปัญหาขนาดใหญ่ของประเทศได้

วิสัยทัศน์

ศูนย์วิจัยและพัฒนา HPC สำหรับการคำนวณทางวิทยาศาสตร์ในระดับอาเซียน

พันธกิจ

  • ให้บริการ HPC สำหรับการวิจัยและพัฒนาในประเทศไทย
  • วิจัยและพัฒนา Frontier Computational Science
  • ส่งเสริมการพัฒนา HPC Workforce
  • พัฒนาแผนงานด้าน HPC สำหรับประเทศไทย
  • สร้างความร่วมมือและทัศนวิสัยด้าน HPC

การให้บริการ

ThaiSC ให้บริการการประมวลผลประสิทธิภาพสูง (HPC) ภายใต้ระบบคลัสเตอร์ TARA HPC สำหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ในด้านต่างๆ

  • บริการระบบการประมวลผล (ทรัพยากรการคำนวณ)
  • บริการให้คำปรึกษาด้านการคำนวณและการใช้ทรัพยากรอย่างเต็มประสิทธิภาพ
  • ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบ HPC

ขั้นตอนการให้บริการระบบ TARA แก่บุคคลภายใน สวทช.