ผลงานเด่น

Previous
Next
 

การศึกษาอันตรกิริยาในระดับอะตอมของยาโลพินาเวียร์และยาริโทนาเวียร์กับเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

จากการระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หนึ่งในการรักษาในขณะนี้เป็นการใช้กลุ่มยาต้านเชื้อไวรัสชนิดยับยั้งการทำงานของเอนไซม์โปรติเอส (protease inhibitor) ได้แก่ โลพินาเวียร์ร่วมกับริโทนาเวียร์ (lopinavir/ritonavir) ซึ่งเป็นกลุ่มยาที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสเอชไอวี ทีมวิจัยจึงได้ศึกษาอันตรกิริยาของยาโลพินาเวียร์และยาริโทนาเวียร์ บนโปรติเอสของเชื้อไวรัสโคโรนา โดยใช้เทคนิคการจำลองพลวัตเชิงโมเลกุล ผลการศึกษาพบว่ายาทั้งสองมีความจำเพาะกับโปรติเอสของเชื้อไวรัสโคโรนา และมีแนวโน้มในการนำมาใช้เพื่อยับยั้งการทำงานของเชื้อไวรัสในร่างกายผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ อ่านต่อ

การจำลองเชิงโมเลกุลของวัสดุสำหรับแบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออน

ทีมวิจัยได้ศึกษาพฤติกรรมการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนในขั้วแคโทดชนิดวานาเดียมออกไซด์  ด้วยเทคนิคทางเคมีคอมพิวเตอร์ เช่น linear interpolation (LE) และ nudged elastic band (NEB) เพื่ออธิบายการเกิด polaron และ การแทรกสอดของลิเทียมไอออน (Li+ intercalation) ในระหว่างกระบวนการปลดปล่อยประจุ (discharging process)

ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ

ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ ก่อตั้งขึ้นในปี 2561 เพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของประเทศ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพแบบระยะยาว และส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางทรัพยากรชีวภาพของประเทศอย่างยั่งยืน ยกตัวอย่างเช่น ศึกษาข้อมูลอนุกรมวิธาน การศึกษาระดับโมเลกุล ระดับยีน ข้อมูลสารออกฤทธิ์ที่สำคัญ และศักยภาพในการนำไปใช้ประโยชน์ เป็นต้น เนื่องจากข้อมูลข้างต้นมีขนาดใหญ่ ไม่สามารถทำการคำนวณหรือวิเคราะห์ได้ด้วยคอมพิวเตอร์พกพาส่วนบุคคลและคอมพิวเตอร์ทั่วไป ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูงจึงจำเป็นอย่างยิ่งในการศึกษาด้านชีวสารสนเทศ (bioinformatics) เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพของประเทศไทย

การเจือโลหะบนไทเทเนียม

วัสดุโลหะผสมไทเทเนียมได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงในอุตสาหกรรมการบิน เนื่องจากเป็นวัสดุที่มีสมบัติเชิงกลที่ดีแม้ในอุณหภูมิสูงและมีน้ำหนักเบาเมื่อเทียบกับโลหะชนิดอื่น อย่างไรก็ตามยังคงพบปัญหาในกระบวนการเจือโลหะผสมบนไทเทเนียม ทางทีมวิจัยจึงได้ใช้เทคนิคมอนติคาร์โลในการจำลองโครงสร้างของโลหะผสมไทเทเนียม เพื่อเข้าใจโครงสร้างและการจัดเรียงในระดับอะตอม อันจะนำไปสู่การพัฒนาการวัสดุโลหะผสมไทเทียมที่มีคุณภาพสูงในอนาคต