ทีม ThaiSC

ดร. ปิยวุฒิ ศรีชัยกุล
CEO

ความเชี่ยวชาญ
Computational Science
High Performance Computing
R&D Management

ดร. มนัสชัย คุณาเศรษฐ
Research Team Leader

ความเชี่ยวชาญ
High Performance Computing
Quantum Chemistry Computation
Molecular Dynamics Simulation

ดร. อภิวดี ปิยธรรมรงค์
HPC Researcher

ความเชี่ยวชาญ
Full-stack data science
Big data analytics
Data Governance บน HPC
Agile & Scrum practice
Service Design Thinking

ดร. ปัถย์ ศักดิ์ธนากูล
HPC Researcher

ความเชี่ยวชาญ
Parallel and distributed computing
GPU and accelerator programming
Parallelizing compiler and automatic optimization
HPC system design and configuration

ดร. รัฐภูมิ ตู้จินดา
HPC Researcher

ความเชี่ยวชาญ
Strategic Planning
Finance & Marketing
Big Data & AI

วิโรจน์ อุดมศิริพินิจ
HPC System Engineer

ความเชี่ยวชาญ
HPC cluster deployment system
HPC parallel storage
Identity and Authentication system
Environment modules

ทักษ์ดนัย สุวรรณ
HPC System Engineer

ความเชี่ยวชาญ
SLURM Scheduler
User Support
Network and Security

ดร. ชมพูนุช รุ่งนิ่ม
HPC Domain Specialist

ความเชี่ยวชาญ
Computational chemistry
Atomistic simulation for material design
Molecular modeling in drug design

ดร. วิวรรณ จรีรัตนชาติ
HPC Domain Specialist

ความเชี่ยวชาญ
Computational biological physics
Molecular Dynamics simulation (Bio-System)
Data Analysis

ดร. ภัทรพงศ์ ชูปัญญา
HPC Domain Specialist

ความเชี่ยวชาญ
Computational Fluid Dynamics
Turbomachinery Simulation
Thermo-fluids Simulation
Automotive Systems