ซอฟต์แวร์

4 มิถุนายน 2563

สามารถตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่มีให้บริการทั้งหมดบน TARA HPC โดยใช้คำสั่ง module avail ซึ่งจะแสดงรายการซอฟต์แวร์ทั้งหมดบนหน้าจอของท่าน ในกรณีที่มีความต้องการติดตั้งหรือใช้งานซอฟต์แวร์เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่มีให้บริการ สามารถติดต่อ ThaiSC Team

 

ซอฟต์แวร์ที่ให้บริการบนระบบ TARA HPC

 

ทางเรานำเสนอการแบ่งหมวดหมู่ซอฟต์แวร์ที่ตรงกับความต้องการใช้งานด้านต่างๆ ของผู้ใช้งานระบบ TARA HPC

โดยบนระบบ TARA HPC มีให้บริการซอฟต์แวร์ประเภทต่างๆ ในหลากหลายเวอร์ชัน ซึ่งแบ่งได้ 16 หมวด ดังนี้

สามารถดูรายละเอียดและคำอธิบายของซอฟต์แวร์ต่างๆ ก่อนเรียกใช้รันงาน โดยใช้คำสั่ง

 module spider SOFTWARE_NAME 

สามารถเรียกใช้งานซอฟต์แวร์ที่ต้องการ โดยใช้คำสั่ง

module load SOFTWARE_CATEGORY/SOFTWARE_NAME/VERSION

โดยอ่านคู่มือการเรียกใช้งานซอฟต์แวร์ เพิ่มเติมได้ที่ การใช้งาน Application

 

1. Biology category

NameDescriptionVersion(s)
ARAGORNdetects tRNA and tmRNA genes.1.2.38-foss-2019b
AUGUSTUSAugustus predicts genes in eukaryotic genomic sequences.3.3.3-foss-2019b
BamToolsBamTools provides both a programmer’s API and an end-user’s toolkit for handling BAM files2.5.1-intel-2019b
2.5.1-GCC-8.3.0
BCFtoolsBCFtools are a set of utilities that manipulate variant calls in the Variant Call Format (VCF) and its binary counterpart, BCF1.10.2-intel-2019b
1.10.2-GCC-8.3.0
BEDToolsThe BEDTools utilities allow one to address common genomics tasks such as finding feature overlaps and computing coverage. The utilities are largely based on four widely-used file formats: BED, GFF/GTF, VCF, and SAM/BAM.2.28.0-intel-2019b
BioPerlBioperl is the product of a community effort to produce Perl code which is useful in biology. Examples include Sequence objects, Alignment objects and database searching objects.1.7.2-GCCcore-8.3.0
BLASRBLASR (Basic Local Alignment with Successive Refinement) is used for mapping Single Molecule Sequencing (SMS) reads that are thousands to tens of thousands of bases long with divergence between the read and genome dominated by insertion and deletion error.5.3.3-gompi-2019b
BLAST+Basic Local Alignment Search Tool, or BLAST, is an algorithm for comparing primary biological sequence information, such as the amino-acid sequences of different proteins or the nucleotides of DNA sequences.2.10.0-gompi-2019b
BLASTDBBLAST search pages under the Basic BLAST section of the NCBI BLAST home page
(http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/) use a standard set of BLAST databases for
nucleotide, protein, and translated BLAST searches.
v5
BowtieBowtie is an ultrafast, memory-efficient short read aligner. It aligns short DNA sequences (reads) to the human genome.1.2.3-GCC-8.3.0
Bowtie2Bowtie 2 is an ultrafast and memory-efficient tool for aligning sequencing reads to long reference sequences. It is particularly good at aligning reads of about 50 up to 100s or 1,000s of characters, and particularly good at aligning to relatively long (e.g. mammalian) genomes. Bowtie 2 indexes the genome with an FM Index to keep its memory footprint small: for the human genome, its memory footprint is typically around 3.2 GB. Bowtie 2 supports gapped, local, and paired-end alignment modes.2.3.5.1-GCC-8.3.0
BWABurrows-Wheeler Aligner (BWA) is an efficient program that aligns relatively short nucleotide sequences against a long reference sequence such as the human genome.0.7.17-intel-2019b
canuCanu is a fork of the Celera Assembler designed for high-noise single-molecule sequencing (such as the PacBio RSII or Oxford Nanopore MinION).1.9-GCCcore-8.3.0-Java-11
DIAMONDDiamond is a new high-throughput program for aligning DNA reads or protein sequences against a protein reference database such as NR, at up to 20,000 times the speed of BLAST, with high sensitivity.0.9.32-GCC-8.3.0
FastQCFastQC is a quality control application for high throughput sequence data. It reads in sequence data in a variety of formats and can either provide an interactive application to review the results of several different QC checks, or create an HTML based report which can be integrated into a pipeline.0.11.9-Java-11
GATKThe GATK is the industry standard for identifying SNPs and indels in germline DNA and RNAseq data. Its scope is now expanding to include somatic short variant calling, and to tackle copy number (CNV) and structural variation (SV).4.1.4.1-GCCcore-8.3.0-Java-11
3.8-Java-1.8.0_241
GMAP-GSNAPGMAP is a tools for rapidly and accurately mapping and aligning cDNA sequences to genomic sequences.2020-04-08-GCC-8.3.0
GROMACSGROMACS is a versatile package to perform molecular dynamics, i.e. simulate the Newtonian equations of motion for systems with hundreds to millions of particles. This is a GPU enabled build, containing both MPI and thread MPI binaries.2019.5-fosscuda-2019b
HISAT2HISAT2 is a fast and sensitive alignment program for mapping next-generation sequencing reads (both DNA and RNA) against the general human population (as well as against a single reference genome).2.2.0-foss-2019b
HMMERHMMER is used for searching sequence databases for homologs of protein sequences, and for making protein sequence alignments. It implements methods using probabilistic models called profile hidden Markov models3.2.1-gompi-2019b
HTSlibA C library for reading/writing high-throughput sequencing data. This package includes the utilities bgzip and tabix1.10.2-GCC-8.3.0
IQ-TREEEfficient phylogenomic software by maximum likelihood1.6.12-intel-2019b
InfernalInfernal (“INFERence of RNA ALignment”) is for searching DNA sequence databases for RNA structure and sequence similarities.1.1.3-intel-2019b
LAMMPSLAMMPS is a classical molecular dynamics code with a focus on materials modeling. It’s an acronym for Large-scale Atomic/Molecular Massively Parallel Simulator.3Mar2020-foss-2019b-Python-3.7.4-kokkos
LASTZLASTZ is a program for aligning DNA sequences, a pairwise aligner. Originally designed to handle sequences the size of human chromosomes and from different species, it is also useful for sequences produced by high-throughput sequencing technologies such as Roche 4541.04.03-foss-2019b
MAFFTMAFFT is a multiple sequence alignment program for unix-like operating systems. It offers a range of multiple alignment methods, L-INS-i (accurate’ for alignment of < ~200 sequences), FFT-NS-2 (fast; for alignment of < ~30000 sequences), etc7.453-iccifort-2019.5.281-with-extensions
minimap2Minimap2 is a fast sequence mapping and alignment program that can find overlaps between long noisy reads, or map long reads or their assemblies to a reference genome optionally with detailed alignment (i.e. CIGAR). At present, it works efficiently with query sequences from a few kilobases to ~100 megabases in length at a error rate ~15%. Minimap2 outputs in the PAF or the SAM format2.17-GCC-8.3.0
ncbi-vdbThe SRA Toolkit and SDK from NCBI is a collection of tools and libraries for using data in the INSDC Sequence Read Archives.2.10.0-foss-2019b
NGSHere we provide a general workflow for NGS data analysis with RNA-Seq, ChIP-Seq and RRBS-Seq (Reduced Representation of bisulfite sequencing, a cost effecient alternative to whole genome bisulfite sequencing).2.10.0-GCCcore-8.3.0
PHYLIPPHYLIP is a package for inferring phylogenies.3.697-GCC-8.3.0
picardPicard is a set of command line tools for manipulating high-throughput sequencing (HTS) data and formats such as SAM/BAM/CRAM and VCF. These file formats are defined in the Hts-specs repository. See especially the SAM specification and the VCF specification.2.21.6-Java-11
PilonPilon is a software tool which can be used to automatically improve draft assemblies find variation among strains, including large event detection.1.23-Java-11
RAxMLRandomized Axelerated Maximum Likelihood based inference of large phylogenetic trees8.2.12-intel-2019b-hybrid-avx2
RaconRacon is intended as a standalone consensus module to correct raw contigs generated by rapid assembly methods which do not include a consensus step. The goal of Racon is to generate genomic consensus which is of similar or better quality compared to the output generated by assembly methods which employ both error correction and consensus steps, while providing a speedup of several times compared to those methods. It supports data produced by both Pacific Biosciences and Oxford Nanopore Technologies1.4.13-GCCcore-8.3.0
R-bundle-BioconductorThis package provides modified versions and novel implementation of functions for parallel evaluation, tailored to use with Bioconductor objects3.10-fosscuda-2019b-R-3.6.2
 RayRay is a parallel de novo genome assembler that utilises the message-passing interface everywhere and is implemented using peer-to-peer communication. Ray is free software distributed under the terms of the GNU General Public License, version 3 (GPLv3). Ray is implemented using RayPlatform, a message-passing-interface programming framework.2.3.1-iimpi-2019b
RepeatMaskerRepeatMasker is a program that screens DNA sequences for interspersed repeats and low complexity DNA sequences. The output of the program is a detailed annotation of the repeats that are present in the query sequence as well as a modified version of the query sequence in which all the annotated repeats have been masked (default: replaced by Ns).4.0.9-p2-gompi-2019b-HMMER

SAMtoolsSAM Tools provide various utilities for manipulating alignments in the SAM format, including sorting, merging, indexing and generating alignments in a per-position format.1.10-GCC-8.3.0
1.9-intel-2019b
SNAPsnap: Semi-HMM-based Nucleic Acid Pars4.6.0-foss-2019b-Perl-5.30.0
SPAdesSPAdes works with Illumina or IonTorrent reads and is capable of providing hybrid assemblies using PacBio, Oxford Nanopore and Sanger reads.3.14.0-GCC-8.3.0
STARSpliced Transcripts Alignment to a Reference2.7.3a-GCC-8.3.0
TRFTandem repeats finder: a program to analyze DNA sequences. Legacy version.4.09-linux64
TrinityTrinity represents a novel method for the efficient and robust de novo reconstruction of transcriptomes from RNA-Seq data.2.8.5-GCC-8.3.0-Java-11
VCFtoolsVCFtools is a program package designed for working with VCF files, such as those generated by the 1000 Genomes Project. The aim of VCFtools is to provide easily accessible methods for working with complex genetic variation data in the form of VCF files.0.1.16-GCC-8.3.0
UnicyclerUnicycler is an assembly pipeline for bacterial genomes.0.4.8-foss-2019b-Python-3.7.4

2. Chemistry category

NameDescriptionVersion(s)
GaussianGaussian is a quantum chemistry program produced by Gaussian, Inc. Since Gaussian is commercially licensed software, only users from an institution that has purchased a license can use Gaussian, or any additionally licensed special features, on that institution’s LONI machine.16.B.01-AVX2
kim-apiThe Knowledgebase of Interatomic Models (KIM) Application Programming Interface (API) defines a standard (the Portable Model Interface (PMI)) for how molecular simulators interface with interatomic models (also called potentials or force-fields).2.1.3-foss-2019b
ORCASome users have requested an installation of the ORCA quantum chemistry program on Stallo.4.2.1-gompi-2019b
PLUMEDPLUMED is an open source library for free energy calculations in molecular systems which works together with some of the most popular molecular dynamics engines. Free energy calculations can be performed as a function of many order parameters with a particular focus on biological problems, using state of the art methods such as metadynamics, umbrella sampling and Jarzynski-equation based steered MD. The software, written in C++, can be easily interfaced with both fortran and C/C++ codes2.5.3-foss-2019b-Python-3.7.4
molmodMolMod is a Python library with many components that are useful to write molecular modeling programs.1.4.5-foss-2019b-Python-3.7.4
QuantumESPRESSOQuantum ESPRESSO is an integrated suite of computer codes for electronic-structure calculations and materials modeling at the nanoscale. It is based on density-functional theory, plane waves, and pseudopotentials (both norm-conserving and ultrasoft6.5-intel-2019b
yaffYaff is created to provide a good reference implementation of the force fields developed at the Center for Molecular Modeling at the Ghent University. In its current version, Yaff is general and flexible enough to handle a large variety of force field models.1.6.0-foss-2019b-Python-3.7.4

3. Compilers category

NameDescriptionVersion(s)
ClangC, C++, Objective-C compiler, based on LLVM. Does not include C++ standard library — use libstdc++ from GCC.9.0.1-GCC-8.3.0-CUDA-10.1.243
GCCThe GNU Compiler Collection includes front ends for C, C++, Objective-C, Fortran, Java, and Ada, as well as libraries for these languages (libstdc++, libgcj,…).8.3.0
GCCcoreThe GNU Compiler Collection includes front ends for C, C++, Objective-C, Fortran, Java, and Ada, as well as libraries for these languages (libstdc++, libgcj,…).8.3.0
PGIC, C++ and Fortran compilers from The Portland Group – PGI19.10-GCC-8.3.0-2.32
LLVMThe LLVM Core libraries provide a modern source- and target-independent optimizer, along with code generation support for many popular CPUs (as well as some less common ones!) These libraries are built around a well specified code representation known as the LLVM intermediate representation (“LLVM IR”). The LLVM Core libraries are well documented, and it is particularly easy to invent your own language (or port an existing compiler) to use LLVM as an optimizer and code generator.9.0.0-GCCcore-8.3.0

4. Data processing category

NameDescriptionVersion(s)
HDF5HDF5 is a data model, library, and file format for storing and managing data. It supports an unlimited variety of datatypes, and is designed for flexible and efficient I/O and for high volume and complex data.1.10.5-iimpi-2019b
1.10.5-gompi-2019b
1.10.5-gompic-2019b
h5pyHDF5 for Python (h5py) is a general-purpose Python interface to the Hierarchical Data Format library, version 5. HDF5 is a versatile, mature scientific software library designed for the fast, flexible storage of enormous amounts of data.2.10.0-foss-2019b-Python-3.7.4
LAMELAME is a high quality MPEG Audio Layer III (MP3) encoder licensed under the LGPLLAME/3.100-GCCcore-8.3.0
ncdf4Interface to Unidata netCDF (version 4 or earlier) format data files1.16.1-fosscuda-2019b-R-3.6.2
netCDFNetCDF (network Common Data Form) is a set of software libraries and machine-independent data formats that support the creation, access, and sharing of array-oriented scientific data.4.7.1-gompi-2019b
4.7.1-fosscuda-2019b

5. Development category

NameDescriptionVersion(s)
AutomakeAutomake: GNU Standards-compliant Makefile generator1.16.1-GCCcore-8.3.0
1.15.1-GCCcore-8.3.0  
AutoconfAutoconf is an extensible package of M4 macros that produce shell scripts to automatically configure software source code packages. These scripts can adapt the packages to many kinds of UNIX-like systems without manual user intervention. Autoconf creates a configuration script for a package from a template file that lists the operating system features that the package can use, in the form of M4 macro calls.2.69-GCCcore-8.3.0
AutotoolsThis bundle collect the standard GNU build tools: Autoconf, Automake and libtool20180311-GCCcore-8.3.0
CMakeCMake, the cross-platform, open-source build system. CMake is a family of tools designed to build, test and package software.3.15.3-GCCcore-8.3.0
gperfGNU gperf is a perfect hash function generator. For a given list of strings, it produces a hash function and hash table, in form of C or C++ code, for looking up a value depending on the input string. The hash function is perfect, which means that the hash table has no collisions, and the hash table lookup needs a single string comparison only.3.1-GCCcore-8.3.0
gtestGoogle’s framework for writing C++ tests on a variety of platforms1.10.0-GCCcore-8.3.0
PCREThe PCRE library is a set of functions that implement regular expression pattern matching using the same syntax and semantics as Perl 5.8.43-GCCcore-8.3.0
PCRE2The PCRE library is a set of functions that implement regular expression pattern matching using the same syntax and semantics as Perl 5.10.33-GCCcore-8.3.0
pkgconfigpkgconfig is a Python module to interface with the pkg-config command line tool1.5.1-GCCcore-8.3.0-Python-3.7.4
SQLiteSQLite: SQL Database Engine in a C Library3.29.0-GCCcore-8.3.0

6. Engineer simulation category

NameDescriptionVersion(s)
ANSYSANSYS simulation software enables organizations to confidently predict how their products will operate in the real world. We believe that every product is a promise of something greater.19.3
HyperWorksAltair HyperWorks offers solutions for all engineers ‐ from model-based systems design and early geometry ideation, to detailed multiphysics simulation and optimization. HyperWorks enables simulation driven design, with the physics-based design solutions to deliver the complex products your customers demand.2019.2

7. Libraries category

NameDescriptionVersion(s)
antApache Ant is a Java library and command-line tool whose mission is to drive processes described in build files as targets and extension points dependent upon each other. The main known usage of Ant is the build of Java applications. Ant supplies a number of built-in tasks allowing to compile, assemble, test and run Java applications.1.10.7-Java-11
gcThe Boehm-Demers-Weiser conservative garbage collector can be used as a garbage collecting replacement for C malloc or C++ new.7.6.12-GCCcore-8.3.0
libmathevalGNU libmatheval is a library (callable from C and Fortran) to parse and evaluate symbolic expressions input as text.1.1.11-GCCcore-8.3.0
libunistringThis library provides functions for manipulating Unicode strings and for manipulating C strings according to the Unicode standard.0.9.10-GCCcore-8.3.0
LMDBLMDB is a fast, memory-efficient database. With memory-mapped files, it has the read performance of a pure in-memory database while retaining the persistence of standard disk-based databases.0.9.24-GCCcore-8.3.0
NSPRNetscape Portable Runtime (NSPR) provides a platform-neutral API for system level and libc-like functions.4.21-GCCcore-8.3.0  
NSSNetwork Security Services (NSS) is a set of libraries designed to support cross-platform development of security-enabled client and server applications3.45-GCCcore-8.3.0
TkTk is a graphical user interface toolkit that takes developing desktop applications to a higher level than conventional approaches. Tk is the standard GUI not only for Tcl, but for many other dynamic languages, and can produce rich, native applications that run unchanged across Windows, Mac OS X, Linux and more.8.6.9-GCCcore-8.3.0

8. Mathematics category

NameDescriptionVersion(s)
GMPGMP is a free library for arbitrary precision arithmetic, operating on signed integers, rational numbers, and floating point numbers.6.1.2-GCCcore-8.3.0
METISMETIS is a set of serial programs for partitioning graphs, partitioning finite element meshes, and producing fill reducing orderings for sparse matrices. The algorithms implemented in METIS are based on the multilevel recursive-bisection, multilevel k-way, and multi-constraint partitioning schemes.5.1.0-GCCcore-8.3.0 
tbbIntel(R) Threading Building Blocks (Intel(R) TBB) lets you easily write parallel C++ programs that take full advantage of multicore performance, that are portable, composable and have future-proof scalability.2019_U9-GCCcore-8.3.0

9. MPI category

NameDescriptionVersion(s)
impiIntel MPI Library, compatible with MPICH ABI2018.5.288-iccifort-2019.5.281
OpenMPIThe Open MPI Project is an open source MPI-3 implementation.3.1.4-gcccuda-2019b         
3.1.4-GCC-8.3.0


10. Numerical libraries category

NameDescriptionVersion(s)
cuDNNThe NVIDIA CUDA Deep Neural Network library (cuDNN) is a GPU-accelerated library of primitives for deep neural networks.7.6.5.32-CUDA-10.1.243
7.6.4.38-CUDA-10.0.130
FFTWFFTW is a C subroutine library for computing the discrete Fourier transform (DFT) in one or more dimensions, of arbitrary input size, and of both real and complex data.3.3.8-gompic-2019b
3.3.8-gompi-2019b
imklIntel Math Kernel Library is a library of highly optimized, extensively threaded math routines for science, engineering, and financial applications that require maximum performance. Core math functions include BLAS, LAPACK, ScaLAPACK, Sparse Solvers, Fast Fourier Transforms, Vector Math, and more.2019.5.281-iimpi-2019b
NLoptNLopt is a free/open-source library for nonlinear optimization, providing a common interface for a number of different free optimization routines available online as well as original implementations of various other algorithms.2.6.1-GCCcore-8.3.0
OpenBLASOpenBLAS is an optimized BLAS library based on GotoBLAS2 1.13 BSD version.0.3.7-GCC-8.3.0
ScaLAPACKThe ScaLAPACK (or Scalable LAPACK) library includes a subset of LAPACK routines redesigned for distributed memory MIMD parallel computers.2.0.2-gompic-2019b 
2.0.2-gompi-2019b
SuiteSparseA suite of sparce matrix software including UMFPACK, CHOLMOD, SPQR, KLU, BTF, AMD, CAMD, COLAMD, CCOLAMD, a concise sparse Cholesky factorization package, UFget Matlab interface for the UF Sparse Matrix Collection, spqr_rank, factorisation, SSMULT, SFMULT sparse matrix multiplication and other tools.5.6.0-foss-2019b-METIS-5.1.0

11. Physics category

NameDescriptionVersion(s)
UDUNITSUDUNITS supports conversion of unit specifications between formatted and binary forms, arithmetic manipulation of units, and conversion of values between compatible scales of measurement.2.2.26-GCCcore-8.3.0
VASPThe Vienna Ab initio Simulation Package (VASP) is a computer program for atomic scale materials modelling, e.g. electronic structure calculations and quantum-mechanical molecular dynamics, from first principles.5.4.4-vtst-intel-2019b
VASPsolWe have implemented an implicit solvation model that describes the effect of electrostatics, cavitation, and dispersion on the interaction between a solute and solvent into the plane-wave DFT code VASP. Our implementation provides a computationally efficient means to calculate the effects of solvation on molecules and crystal surfaces as well as reaction barriers. The strength of our solvation model implementation is its capability to handle large periodic systems such as metal and semiconductor surfaces and its interoperability with standard ultrasoft pseudopotential and projector-augmented wave potential libraries.5.4.4-vtst-intel-2019b

12. Programming Languages category

NameDescriptionVersion(s)
 GuileGuile is a programming language, designed to help programmers create flexible applications that can be extended by users or other programmers with plug-ins, modules, or scripts.1.8.8-GCCcore-8.3.0
JavaJava Platform, Standard Edition (Java SE) lets you develop and deploy Java applications on desktops and servers11.0.2
1.8.0_241
NASMNASM: General-purpose x86 assembler2.14.02-GCCcore-8.3.0
PerlLarry Wall’s Practical Extraction and Report Language5.30.0-GCCcore-8.3.0
PythonPython is a programming language that lets you work more quickly and integrate your systems more effectively.3.7.4-GCCcore-8.3.0
2.7.16-GCCcore-8.3.0
RR is a free software environment for statistical computing and graphics.3.6.2-fosscuda-2019b
SciPy-bundleBundle of Python packages for scientific software2019.10-foss-2019b-Python-3.7.4
TclTcl (Tool Command Language) is a very powerful but easy to learn dynamic programming language, suitable for a very wide range of uses, including web and desktop applications, networking, administration, testing and many more.8.6.9-GCCcore-8.3.0
TkinterTkinter module, built with the Python buildsystem3.7.4-GCCcore-8.3.0
Voro++Voro++ is a software library for carrying out three-dimensional computations of the Voronoi tessellation.0.4.6-foss-2019b
YasmYasm: Complete rewrite of the NASM assembler with BSD license1.3.0-GCCcore-8.3.0

13. System-level software category

NameDescriptionVersion(s)
CUDACUDA (formerly Compute Unified Device Architecture) is a parallel computing platform and programming model created by NVIDIA and implemented by the graphics processing units (GPUs) that they produce. CUDA gives developers access to the virtual instruction set and memory of the parallel computational elements in CUDA GPUs.10.1.243
10.0.130
10.1.243-GCC-8.3.0

14. Toolchains (software stacks) category

NameDescriptionVersion(s)
gcccudaGNU Compiler Collection (GCC) based compiler toolchain, along with CUDA toolkit.2019b
gompiGNU Compiler Collection (GCC) based compiler toolchain, including OpenMPI for MPI support.2019b
gompicGNU Compiler Collection (GCC) based compiler toolchain along with CUDA toolkit, including OpenMPI for MPI support with CUDA features enabled.2019b
fossGNU Compiler Collection (GCC) based compiler toolchain, including OpenMPI for MPI support, OpenBLAS (BLAS and LAPACK support), FFTW and ScaLAPACK2019b
fosscudaGCC based compiler toolchain __with CUDA support__, and including OpenMPI for MPI support, OpenBLAS (BLAS and LAPACK support), FFTW and ScaLAPACK.2019b
iccifortIntel C, C++ & Fortran compilers2019.5.281
intelCompiler toolchain including Intel compilers, Intel MPI and Intel Math Kernel Library (MKL).2019b
iimpiIntel C/C++ and Fortran compilers, alongside Intel MPI.2019b

15. Utilities category

NameDescriptionVersion(s)
archspecArchspec aims at providing a standard set of human-understandable labels for various aspects of a system architecture like CPU, network fabrics, etc. and APIs to detect, query and compare them.0.1.0-GCCcore-8.3.0-Python-3.7.4
binutilsbinutils: GNU binary utilities2.32-GCCcore-8.3.0
bzip2bzip2 is a freely available, patent free, high-quality data compressor. It typically compresses files to within 10% to 15% of the best available techniques (the PPM family of statistical compressors), whilst being around twice as fast at compression and six times faster at decompression.1.0.8-GCCcore-8.3.0
cURLlibcurl is a free and easy-to-use client-side URL transfer library, supporting DICT, FILE, FTP, FTPS, Gopher, HTTP, HTTPS, IMAP, IMAPS, LDAP, LDAPS, POP3, POP3S, RTMP, RTSP, SCP, SFTP, SMTP, SMTPS, Telnet and TFTP. libcurl supports SSL certificates, HTTP POST, HTTP PUT, FTP uploading, HTTP form based upload, proxies, cookies, user+password authentication (Basic, Digest, NTLM, Negotiate, Kerberos), file transfer resume, http proxy tunneling and more.7.66.0-GCCcore-8.3.0
EasyBuildEasyBuild is a software build and installation framework written in Python that allows you to install software in a structured, repeatable and robust way.4.2.0
GhostscriptGhostscript is a versatile processor for PostScript data with the ability to render PostScript to different targets. It used to be part of the cups printing stack, but is no longer used for that.9.50-GCCcore-8.3.0
InspectorIntel Inspector XE is an easy to use memory error checker and thread checker for serial and parallel applications2019_update5
SingularitySingularity is an open source container platform designed to be simple, fast, and secure. Singularity is optimized for EPC and HPC workloads, allowing untrusted users to run untrusted containers in a trusted way.3.4.2
3.3.0
VTuneIntel VTune Amplifier XE is the premier performance profiler for C, C++, C#, Fortran, Assembly and Java.2019_update5
XZXZ utils: General purpose data compression supporting LZMA5.2.4-GCCcore-8.3.0

16. Visualization category

NameDescriptionVersion(s)
FFmpegA complete, cross-platform solution to record, convert and stream audio and video.4.2.1-GCCcore-8.3.0
GLibGLib is one of the base libraries of the GTK+ project2.62.0-GCCcore-8.3.0
gnuplotPortable interactive, function plotting utility5.2.8-GCCcore-8.3.0
ImageMagickImageMagick is a software suite to create, edit, compose, or convert bitmap images7.0.9-5-GCCcore-8.3.0
iVarIVAR extracts surveillance video insights and delivers actionable suspect and object identification results for law-enforcement and commercial entities. Compatible with industry protocols and standards like ONVIF, RTSP and H.264, this solution integrates into devices with built-in cameras offering value-added applications in different verticals like retail, industrial, banking, education, public safety and provides advanced dataset services for cloud servers.1.0.1-foss-2019b
matplotlibmatplotlib is a python 2D plotting library which produces publication quality figures in a variety of hardcopy formats and interactive environments across platforms. matplotlib can be used in python scripts, the python and ipython shell, web application servers, and six graphical user interface toolkits.3.1.1-foss-2019b-Python-3.7.4
x264x264 is a free software library and application for encoding video streams into the H.264/MPEG-4 AVC compression format, and is released under the terms of the GNU GPL.20190925-GCCcore-8.3.0
x265x265 is a free software library and application for encoding video streams into the H.265 AVC compression format, and is released under the terms of the GNU GPL.3.2-GCCcore-8.3.0