คู่มือผู้ใช้งาน TARA

Module and Local Module

Module management

Module คือ Framework, Software หรือ Library บนระบบคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง (HPC) โดย Module ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานหรือทำงานบนระบบคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง (HPC) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะแบ่งเนื้อหาเป็น 2 ส่วน ได้แก่

 • Environment module system (Lmod)
 • EasyBuild

Environment module system (Lmod)

ระบบจัดการ Module คือ ระบบ Software กลางที่ช่วยให้การเรียกใช้งานหรือจัดการ Module ทำได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยที่ทางผู้ใช้งานไม่ต้องทำการติดตั้ง Software ใช้งานด้วยตัวเอง

แบ่งเป็นหัวข้อย่อยๆ ดังนี้

 • การแสดงรายชื่อ module ที่ให้บริการ
 • การดูรายละเอียดของ module
 • การแสดง module ที่ทำการ load
 • การ load module
 • การยกเลิก load modules ทั้งหมด

การแสดงรายชื่อ module ที่ให้บริการ

ใช้คำสั่ง module avail หรือ ml av เพื่อดูรายชื่อของ Module กลางทั้งหมดที่ทางศูนย์ ThaiSC มีให้บริการ

$ module avail
----------------------------------------------------------- /tarafs/utils/modules/modules/all ------------------------------------------------------------
  Autoconf/2.69-GCCcore-7.3.0        OpenMPI/3.1.1-GCC-7.3.0-2.30           hwloc/1.11.10-GCCcore-7.3.0
  Autoconf/2.69-GCCcore-8.2.0   (D)   OpenMPI/3.1.3-GCC-8.2.0-2.31.1       (D)  hwloc/1.11.11-GCCcore-8.2.0             (D)
  Automake/1.16.1-GCCcore-7.3.0       Python/2.7.15-foss-2018b             icc/2019.1.144-GCC-8.2.0-2.31.1
  Automake/1.16.1-GCCcore-8.2.0  (D)   Python/3.6.6-foss-2018b          (D)  iccifort/2019.1.144-GCC-8.2.0-2.31.1
  Autotools/20180311-GCCcore-7.3.0     SQLite/3.24.0-GCCcore-7.3.0            ifort/2019.1.144-GCC-8.2.0-2.31.1
  Autotools/20180311-GCCcore-8.2.0 (D)   ScaLAPACK/2.0.2-gompi-2018b-OpenBLAS-0.3.1    iimpi/2019a
  Bison/3.0.4-GCCcore-7.3.0         ScaLAPACK/2.0.2-gompi-2019a-OpenBLAS-0.3.5 (D)  imkl/2019.1.144-iimpi-2019a
  Bison/3.0.4                Tcl/8.6.8-GCCcore-7.3.0              impi/2018.4.274-iccifort-2019.1.144-GCC-8.2.0-2.31.1
  Bison/3.0.5-GCCcore-7.3.0         XZ/5.2.4-GCCcore-7.3.0              intel/2019a
  Bison/3.0.5-GCCcore-8.2.0         XZ/5.2.4-GCCcore-8.2.0           (D)  libffi/3.2.1-GCCcore-7.3.0
  Bison/3.0.5           (D)   binutils/2.30-GCCcore-7.3.0            libpciaccess/0.14-GCCcore-7.3.0
  CUDA/10.0.130               binutils/2.30                   libpciaccess/0.14-GCCcore-8.2.0           (D)
  EasyBuild/3.8.1              binutils/2.31.1-GCCcore-8.2.0       (L)  libreadline/7.0-GCCcore-7.3.0
  FFTW/3.3.8-gompi-2018b          binutils/2.31.1              (D)  libtool/2.4.6-GCCcore-7.3.0
  FFTW/3.3.8-gompi-2019a      (D)   bzip2/1.0.6-GCCcore-7.3.0             libtool/2.4.6-GCCcore-8.2.0             (D)
  GCC/7.3.0-2.30              flex/2.6.4-GCCcore-7.3.0             libxml2/2.9.8-GCCcore-7.3.0
  GCC/8.2.0-2.31.1         (L,D)  flex/2.6.4-GCCcore-8.2.0             libxml2/2.9.8-GCCcore-8.2.0             (D)
  GCCcore/7.3.0               flex/2.6.4                 (D)  ncurses/6.0
  GCCcore/8.2.0          (L,D)  foss/2018b                    ncurses/6.1-GCCcore-7.3.0              (D)
  GMP/6.1.2-GCCcore-7.3.0          foss/2019a                 (D)  numactl/2.0.11-GCCcore-7.3.0
  M4/1.4.17                 gettext/0.19.8.1                 numactl/2.0.12-GCCcore-8.2.0             (D)
  M4/1.4.18-GCCcore-7.3.0          gompi/2018b                    xorg-macros/1.19.2-GCCcore-7.3.0
  M4/1.4.18-GCCcore-8.2.0          gompi/2019a                (D)  xorg-macros/1.19.2-GCCcore-8.2.0           (D)
  M4/1.4.18            (D)   help2man/1.47.4-GCCcore-7.3.0           zlib/1.2.11-GCCcore-7.3.0
  OpenBLAS/0.3.1-GCC-7.3.0-2.30       help2man/1.47.4                  zlib/1.2.11-GCCcore-8.2.0
  OpenBLAS/0.3.5-GCC-8.2.0-2.31.1 (D)   help2man/1.47.7-GCCcore-8.2.0       (D)  zlib/1.2.11                     (D)

หมายเหตุ (D) คิอ Default version ของ module ที่ต้องการ Load ในกรณีที่ระบุแค่ชื่อ ไม่ระบุ version

หากต้องการกรองดูแค่ Module ที่สนใจ สามารถระบุชื่อ Module ลงไปเพื่อที่จะทำการค้นหาได้ง่ายขึ่น ดังตัวอย่างด้านล่างคือ ค้นหาเฉพาะ openmpi module

 $ module avail openmpi

---------------------- /tarafs/utils/modules/modules/all -----------------------
  OpenMPI/3.1.1-GCC-7.3.0-2.30  OpenMPI/3.1.3-GCC-8.2.0-2.31.1 (D)

การดูรายละเอียดของ module

ใช้คำสั่ง module spider หรือ ml spider กรณีที่อยากทราบรายละเอียดของแต่ละ Module ว่ามีการใช้งานประเภทไหนและประกอบด้วย Software หรือ Library อะไรบ้างภายใน Module

$ module spider

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The following is a list of the modules currently available:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Autoconf: Autoconf/2.69-GCCcore-7.3.0, Autoconf/2.69-GCCcore-8.2.0
  Autoconf is an extensible package of M4 macros that produce shell scripts to automatically configure software source code packages. These scripts can adapt the
  packages to many kinds of UNIX-like systems without manual user intervention. Autoconf creates a configuration script for a package from a template file that
  lists the operating system features that the package can use, in the form of M4 macro calls.

 Automake: Automake/1.16.1-GCCcore-7.3.0, Automake/1.16.1-GCCcore-8.2.0
  Automake: GNU Standards-compliant Makefile generator

 Autotools: Autotools/20180311-GCCcore-7.3.0, Autotools/20180311-GCCcore-8.2.0
  This bundle collect the standard GNU build tools: Autoconf, Automake and libtool

 Bison: Bison/3.0.4-GCCcore-7.3.0, Bison/3.0.4, Bison/3.0.5-GCCcore-7.3.0, Bison/3.0.5-GCCcore-8.2.0, Bison/3.0.5
  Bison is a general-purpose parser generator that converts an annotated context-free grammar into a deterministic LR or generalized LR (GLR) parser employing
  LALR(1) parser tables.

 CUDA: CUDA/10.0.130
  CUDA (formerly Compute Unified Device Architecture) is a parallel computing platform and programming model created by NVIDIA and implemented by the graphics
  processing units (GPUs) that they produce. CUDA gives developers access to the virtual instruction set and memory of the parallel computational elements in
  CUDA GPUs.

 EasyBuild: EasyBuild/3.8.1
  EasyBuild is a software build and installation framework written in Python that allows you to install software in a structured, repeatable and robust way.

 FFTW: FFTW/3.3.8-gompi-2018b, FFTW/3.3.8-gompi-2019a
  FFTW is a C subroutine library for computing the discrete Fourier transform (DFT) in one or more dimensions, of arbitrary input size, and of both real and
  complex data.

module spider สามารถกรองดูแค่ Module ที่เราสนใจได้เช่นเดียวกัน

$ ml spider openmpi

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 OpenMPI:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Description:
   The Open MPI Project is an open source MPI-3 implementation.

   Versions:
    OpenMPI/3.1.1-GCC-7.3.0-2.30
    OpenMPI/3.1.3-GCC-8.2.0-2.31.1

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ For detailed information about a specific "OpenMPI" module (including how to load the modules) use the module's full name.
 For example:

$ module spider OpenMPI/3.1.3-GCC-8.2.0-2.31.1

การแสดง module ที่ทำการ load

ใช้คำสั่ง module list หรือ ml เพื่อดู Module ที่ได้มีการ Load ไว้ ตัวอย่างล่างคือ ยังไม่มีการ Load Module เพราะว่ามีข้อความขึ่น No modules loaded

$ module list
No modules loaded

หากมีการ load modules จะมีรายละเอียดดังแสดงในตัวอย่างที่มีการ load module GCC (GCC คือ C complier เพื่อสามารถอ่านโค้ดและทำงานภาษา C ได้)

$ module list

Currently Loaded Modules:
 1) GCCcore/8.2.0  2) binutils/2.31.1-GCCcore-8.2.0  3) GCC/8.2.0-2.31.1

การ load module

ใช้คำสั่ง module load หรือ ml ตามด้วยชื่อของ Module ที่ต้องการ load

$ module list
No modules loaded
$ module load GCC
$ module list

Currently Loaded Modules:
 1) GCCcore/8.2.0  2) binutils/2.31.1-GCCcore-8.2.0  3) GCC/8.2.0-2.31.1

การยกเลิก load modules ทั้งหมด

ใช้คำสั่ง module purge หรือ ml purge เพื่อทำการยกเลิก Module ที่ load ทั้งหมด

$ module list

Currently Loaded Modules:
 1) GCCcore/8.2.0  2) binutils/2.31.1-GCCcore-8.2.0  3) GCC/8.2.0-2.31.1

$ module purge
$ module list
No modules loaded

EasyBuild

EasyBuild คือ software framework ที่ช่วยในการสร้าง module ใช้งานเอง โดยเรียก module ที่สร้างเองนี้ว่า ‘local module’

คำสั่งที่ใช้ในการทำ local module มีดังนี้

$ mu            # Use local module
$ module load EasyBuild   # Load easybuild
$ eb -S           # Search for recipes for module
$ eb -Dr          # Dry-run to check before install
$ eb -r          # Install module

ตัวอย่างการทำ local module ของ GCC

1. ใช้คำสั่ง mu เพื่อประกาศว่า ต้องการใช้งาน local module

$ mu

2. ใช้คำสั่ง module load Easybuild เพื่อทำการ load โปรแกรม Easybuild มา เพื่อทำ local module

$ module load EasyBuild

3. ใช้คำสั่ง eb -S <module> เพื่อทำการค้นหา recipes ของ Software

eb -S gcc

4. ใช้คำสั่ง eb <module> -Dr เพื่อทำการทดสอบหรือเช็คการตั้งค่าต่างๆ ก่อนทำการติดตั้งว่ามีข้อผิดพลาดอะไรหรือไม่

eb GCC-8.2.0-2.31.1.eb -Dr

5. ใช้คำสั่ง eb <module> -r เพื่อทำการติดตั้ง module ที่ต้องการ

eb GCC-8.2.0-2.31.1.eb -r

เท่านี้ก็จะมี local module ของผู้ใช้งาน เพื่อใช้งานเองภายในงานของท่าน