คู่มือผู้ใช้งาน TARA

การรันงานแบบ Interactive job

Interactive job คือ การสั่งรัน Job รูปแบบนึง โดยจะเหมาะกับการทดสอบในการรันโปรแกรม ว่าโปรแกรมที่เขียนมาทำงานได้ดีหรือไม่ หรือ งานที่ใช้เวลาในการรันไม่นาน เพราะ Interactive job สามารถรันสูงสุดได้เพียง 2 ชั่วโมงเท่านั้น และการรัน interactive job หากทำการปิด Session จะทำการยกเลิกการรันโดยทันที

เริ่มการใช้งาน Interactive job โดยใช้คำสั่ง sinteract ดังตัวอย่าง

$ sinteract -p [partition] -N [nodes] --time=00:20:00 -A [name of project] 

หลังคำสั่ง sinteract ต้องระบุ Project account, เวลา, ประเภทเครื่อง, จำนวนเครื่อง, memory และอื่นๆ เพิ่มเติมเข้าไปได้ โดย Interactive job ใช้งานสูงสุดได้ 2 ชั่วโมง

เมื่อใช้คำสั่ง sinteract ระบุรายละเอียดของเครื่องที่ต้องใช้งานด้านบน สามารถใช้คำสั่ง srun เพื่อสั่งรันโปรแกรมหรือ Code ของท่าน

$ srun [programs or executable code]    #run program or executable code

ตัวอย่างการรัน interactive job เวลา 20 นาที โดยใช้จำนวนเครื่อง = 1 node และ 1 tasks per node

$ sinteract –A projxxx --time=00:20:00 –N 1 --ntasks-per-node=40 
$ srun my_hpc_script 

การยกเลิกการรันงาน

ทำการกด Ctrl + C หรือ พิมพ์ exit เพื่อทำการ terminate ออกจาก Interactive job mode

  • หมายเหตุ หากทำการออกจาก Interactive job mode โปรแกรมที่ทำการรันหรือทดสอบอยู่ จะถูกทำการยกเลิกโดยทันที