คู่มือผู้ใช้งาน TARA

การสั่งรัน Job ใน SLURM โดยใช้ Script

การสั่งรันงานโดยใช้ bash script ในการ submit มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. เมื่ออยู่ใน path ที่ต้องการจะรันงานหรือโค้ดที่รันงาน ให้ทำการสร้าง bash script โดยใช้คำสั่ง vi sbatch_script.sh หรือ nano sbatch_script.sh
 2. ระบุรายละเอียดที่ต้องการเข้าไปใน bash script ตาม Template ที่มีการเตรียมมาให้ด้านล่าง
#!/bin/bash
#SBATCH -p compute         # ระบุ partition หรือประภทเครื่องที่ใช้งาน [Compute/Memory/GPU]
#SBATCH -N 1 --ntasks-per-node=40  # ระบุจำนวนเครื่อง (nodes) และ จำนวน core ต่อ node
#SBATCH -t 00:10:00         # ระบุเวลาที่ต้องการจองหรือใช้งาน (time limit) สูงสุด โดยมีรูปแบบคือ ชั่วโมง:นาที:วินาที
#SBATCH -J my_job          # ระบุชื่อของ Job 
#SBATCH -A tutorial         # ระบุ Project account ซึ่งจะได้หลังจากการ Register **หากไม่ระบุในส่วนนี้จะไม่สามารถรันงานได้

#SBATCH               # สามารถระบุ option เพิ่มเติมอีกได้

module purge            #unload module ทั้งหมด เพราะว่าอาจจะมีการ Load module ไว้ก่อนหน้านั้น
module load intel          #load module ที่ต้องการใช้งาน ตัวอย่างนี้คือ intel

srun my_hpc_script         #สั่งรัน program/executable code ของท่าน

รายละเอียด option เพิ่มเติม

Sbatch optionรายละเอียด
#SBATCH mail-type=NONEการ Submit job หรือรันงานเสร็จ จะมีการส่ง Email เพื่อแจ้งสถานะ หากไม่ต้องการรับ Email สามารถระบุคำสั่งนี้เพิ่มเติมเข้าไป
#SBATCH begin=16:00ระบุเวลาสั่ง Submit คือ สั่ง Submit job เวลา 16:00 ของวันนี้ รูปแบบคือ
#SBATCH begin=now+1ระบุเวลาสั่ง Submit คือ สั่ง Submit job หลังจากนี้ไปอีก 1 ชั่วโมง
#SBATCH begin=2019-02-14T12:00:00ระบุวันเวลาเพื่อสั่ง Submit Start T=เวลา โดยมีรูปแบบคือ
#SBATCH cpu-per-task=2ระบุทรัพยากร CPU ต่อ task
#SBATCH dependency=afterok:<jobID>ระบุการ Submit job หลังจาก jobID ที่ระบุรันงานเสร็จสิ้น
SBATCH exclusiveระบุให้ Node ที่สั่งรันหรือจอง ไม่สามารถทำการแบ่งให้ผู้ใช้งานอื่น ร่วมใช้งานได้
#SBATCH mem=16Gระบุ memory เพื่อใช้งานใน node (สามารถระบุหน่วยต่อท้าย [K|M|G|T] ) หรือ ระบุ –mem=MaxMemPerNode เพื่อใช้ memory ทั้งหมดภายใน node นั้น
#SBATCH mem-per-cpu=16ระบุ memory ใช้งานต่อ cpu หรือระบุ –mem=MaxMemPerNode เพื่อใช้ memory ทั้งหมดเพื่อใช้งานต่อ CPU นั้น
#SBATCH output=slurm-%A.outระบุชื่อไฟล์ของผลที่ได้หลังจากรันเสร็จสิ้น โดยปกติจะมาในรูปแบบชื่อ JobID .out สามารถระบุนามสกุลไฟล์ได้ , “%A” คือใส่ค่า jobID ในชื่อไฟล์
#SBATCH test-onlyทดสอบการ submit job ว่าผ่านหรือไม่ ปล.ไม่ใช่การ Submit จริง

ตัวอย่างการใส่ option เพิ่มเติม

#!/bin/bash
#SBATCH -p compute         # ระบุ partition หรือประภทเครื่องที่ใช้งาน
#SBATCH -N 1 --ntasks-per-node=40  # ระบุจำนวนเครื่อง (nodes) และ จำนวน core ต่อ node
#SBATCH -t 00:10:00         # ระบุเวลาที่ต้องการจองหรือใช้งาน (time limit) โดยมีรูปแบบคือ ชั่วโมง:นาที:วินาที
#SBATCH -J my_job          # ระบุชื่อของ Job 
#SBATCH -A tutorial         # ระบุ Project account ซึ่งจะได้หลังจากการ Register **หากไม่ระบุในส่วนนี้จะไม่สามารถรันงานได้

#SBATCH --mail-type=NONE      # ไม่ให้ส่ง Email log
#SBATCH --mem=16G          # ระบุใช้ memory 16Gb

module purge            #unload module ทั้งหมด เพราะว่าอาจจะมีการ Load module ไว้ก่อนหน้านั้น
module load foss          #load module ที่ต้องการใช้งาน ตัวอย่างนี้คือ Foss

srun my_hpc_script         #สั่งรัน program/executable code ของท่าน

Tips ntasks-per-node สูงสุดคือ CPU core per node= 40 ( tara-c-[001-060] ) and CPU core per node = 192 ( tara-m-[001-010] )

 1. เมื่อทำการระบุค่าต่างๆ ภายใน bash script เสร็จเรียบร้อยให้ทำการบันทึก
 2. เมื่อบันทึกเสร็จเรียบร้อย ใช้คำสั่ง sbatch ตามด้วยชื่อ bash script ไฟล์ของท่านเพื่อทำการ Submit job เข้าสู่ SLURM ดังดัวอย่าง
sbatch sbatch_script.sh

เท่านี้การ Submit job เสร็จสิ้น โปรแกรมของท่านก็จะไปเข้าคิวเพื่อรอรันงาน

ตัวอย่างการรันโปรแกรมเฉพาะทาง

ในหัวข้อนี้พูดถึงการทำงานโดยใช้โปรแกรมเฉพาะทางในที่นี้คือ Gaussian 16 และ Python

Gaussian

Gaussian เป็นแพคเกจซอฟต์แวร์ทางเคมีเชิงคำนวณสำหรับคำนวณโครงสร้างทางเคมี โดยผู้ใช้งานต้องทำการจัดซื้อสิทธิ์การใช้งานกับบริษัทผู้พัฒนาโปรแกรม และทำการติดตั้งโปรแกรมบนระบบ HPC ก่อนเริ่มการใช้งาน ดังนี้

1. เตรียมไฟล์ input ของ Gaussian ด้วยชื่อไฟล์ที่เหมาะสม ในที่นี่ชื่อ myjob.com
**หมายเหตุ: ต้องมีบรรทัดว่างเปล่าสุดท้าย:

Example Gaussian input for geometry optimization of H2O 

%mem=10GB
%nprocshared=40
%chk=h20.chk
# opt HF/6-31G(d)  

water energy  

0  1  
O -0.464  0.177  0.0   
H -0.464  1.137  0.0   
H  0.441 -0.143  0.0

2. สร้างไฟล์สำหรับการ Submit job เข้าสู่ระบบ TARA โดยเตรียม Script สำหรับการ Submit job โดยชื่อ submitg16.sub (ใน Job นี้ ใช้งาน 1 compute node ด้วย 40 processor cores)

#!/bin/bash -l
######## select compute node ########
#SBATCH -p compute             #if you select compute node
#SBATCH -N 1 --ntasks-per-node=40     #specific number of nodes and task per node
#SBATCH -t 60:00:00             #job time limit 
#SBATCH -J job_name             #job name
#SBATCH -A tutorial              # ระบุ Project account ซึ่งจะได้หลังจากการ Register **หากไม่ระบุในส่วนนี้จะไม่

module purge                #purge all module
module load intel               #load intel module for MPI run
module load Gaussian          #load gaussian version16 

FILENAME=job_name
WORKDIR=$SLURM_SUBMIT_DIR
######################################################

cd $WORKDIR

###### Identify Gaussian root ##############################
export GAUSS_SCRDIR=$SLURM_TMPDIR     #ระบุที่เก็บ temp file ขณะรันโปรแกรม 

rm -rf  /tarafs/.../g16/$USER/$SLURM_JOB_ID
mkdir -p /tarafs/.../g16/$USER/$SLURM_JOB_ID

cp $FILENAME.gjf $GAUSS_SCRDIR
cp $FILENAME.chk $GAUSS_SCRDIR
cd $GAUSS_SCRDIR

##run_GAUSSIAN $FILENAME.com

g16 < $FILENAME.com >> $WORKDIR/$FILENAME.log.$SLURM_JOB_ID

cp *.chk $WORKDIR/$FILENAME.chk
cp $FILENAME.fch* $WORKDIR/
cp *.cu* $WORKDIR/
cd $WORKDIR
mv $FILENAME.log.$SLURM_JOB_ID $FILENAME.DONE.log

# Clean up scratch space

rm -rf $GAUSS_SCRDIR/

#----- End of g16 SLURMJOB ---------

3. Submit the job

$ sbatch submitg16.sub   #Submit job

$ squeue -t your_username  #Check queue job

สามารถดูผลลัพธ์ของการรัน Gaussian ได้ที่ myjob.log โดยจะอยู่ที่โฟลเดอร์เดียวกับไฟล์ Submit job

Python

ตัวอย่าง Python code

1. ทำการ vi สร้างไฟล์โปรแกรม Python ในที่นี้ชื่อ myjob.py โดยมีรายละเอียดดังนี้

print ("Hello, world!")

2. สร้างไฟล์สำหรับการ Submit job เข้าสู่ระบบ TARA โดยเตรียม Script สำหรับการ Submit job โดยชื่อ submitpython.sub

#!/bin/bash -l
#SBATCH -p compute                #specific partition (compute, memory, gpu)
#SBATCH -N 1 --ntasks-per-node=1         #specific number of nodes and task per node
#SBATCH -t 1:00:00                #job time limit 
#SBATCH -J job_name                #job name
#SBATCH -A tutorial                # ระบุ Project account ซึ่งจะได้หลังจากการ Register **หากไม่ระบุในส่วนนี้จะไม่

module purge                   #purge all module
module load Python                #load python module 

python myjob.py

3. Submit the job

$ sbatch submitpython.sub    #Submit job

$ squeue -t your_username  #Check queue job

สามารถดูผลลัพธ์ของการรันที่ไฟล์ .out ผลที่ได้คือ

Hello, world!

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมของ sbatch ได้ที่ https://slurm.schedmd.com/sbatch.html

การยกเลิกการรันงาน

สามารถยกเลิกการรันงานโดยใช้คำสั่ง scancel ตามด้วย JobID ที่ต้องการยกเลิก

$ scancel [JOBID]

ตัวอย่างเช่น

$ scancel 1234

การดูสถานะของ Job

$ squeue คือ คำสั่งที่ใช้แสดงสถานะของ Job

[tara@tara-frontend-1-node-ib ~]$ squeue
JOBID PARTITION   NAME   USER ST    TIME NODES NODELIST(REASON)
2138  compute FeN3G_T2 snamungr PD    0:00   1 (Resources)
1866  compute diamond_ schinkan R  11:06:07   1 tara-c-009
2040  compute diamond_ schinkan R   26:51   3 tara-c-[002,033,057]
2039  compute diamond_ schinkan R  2:16:35   1 tara-c-023

โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • JobID คือ รหัสของ Job
 • Partition บอกว่า Job นี้ทำการรันอยู่ที่ Partition กลุ่มไหน
 • Name คือ ชื่อของ Job ที่ทำการระบุไว้ในการ Submit job
 • User คือ ผู้ใช้งานที่ทำการรัน Job
 • ST คือ Status การทำงานของ Job นั้นๆ ยกตัวอย่างเช่น PD = Pending (รอคิว), R = Running (กำลังรันอยู่) เป็นต้น
 • Time คือ เวลาที่ใช้รันงานของ Job
 • Nodes คือ Job นี้ใช้ จำนวนกี่เครื่องในการรัน
 • Node list คือ รายชื่อเครื่องที่ Job นี้ ใช้ในการรัน ได้แก่ Compute node(tara-c-xxx), Memory node(tara-m-xxx), GPU node(tara-g-xxx)

การดูสถานะของ Job โดยระบุชื่อผู้ใช้งาน

$ squeue -u [User] ใช้คำสั่ง $ squeue โดยระบุ -u [User] เพิ่มเข้าไปโดยใส่ค่าตรง [User] เป็น Userที่ต้องการดู

[tara@tara-frontend-1-node-ib ~]$ squeue -u tara
       JOBID PARTITION   NAME   USER ST    TIME NODES NODELIST(REASON)
       17986  compute Dimer_N2   tara R 4-10:08:27   2 tara-c-[046,057]
       18082  compute N4-top-t   tara R 4-01:05:51   2 tara-c-[036,059]
       20178  compute    sv   tara R    0:40   1 tara-c-010

การดูสถานะของ Job โดยระบุ Partition

$ squeue -p [partition]

[tara@tara-frontend-1-node-ib ~]$ squeue -p gpu
       JOBID PARTITION   NAME   USER ST    TIME NODES NODELIST(REASON)
       18267    gpu voc_ssd   tara R 2-00:13:12   1 tara-g-001

การดูสถานะของ Job โดยระบุสถานะต่างๆ ของ Jobs

$ squeue -t PD ระบุค่าเป็น -t PD เพื่อแสดง Jobs ที่มีสถานะรอคอย (Pending Jobs)

[tara@tara-frontend-1-node-ib ~]$ squeue -t PD
       JOBID PARTITION   NAME   USER ST    TIME NODES NODELIST(REASON)
       20149  memory svaba_As   tara PD    0:00   1 (Priority)
       20150  memory svaba_As   tara PD    0:00   1 (Priority)
       20151  memory svaba_As   tara PD    0:00   1 (Priority)
       20152  memory svaba_As   tara PD    0:00   1 (Priority)
       20134  memory svaba_As   tara PD    0:00   1 (Resources)
       20153  memory svaba_As   tara PD    0:00   1 (Priority)
       20119  compute Hy_SiOBr   tara PD    0:00   1 (Resources)
       20120  compute Hy_SiOBr   tara PD    0:00   1 (Priority)
       20121  compute Hy_SiOH1   tara PD    0:00   1 (Priority)

$ squeue -t R ระบุค่าเป็น -t R เพื่อแสดง Jobs ที่มีสถานะรัน (Running Jobs)

[tara@tara-frontend-1-node-ib ~]$ squeue -t R
       JOBID PARTITION   NAME   USER ST    TIME NODES NODELIST(REASON)
       19875  memory 16World   tara R  19:00:11   1 tara-m-002
       19869  memory 22World   tara R  19:01:18   1 tara-m-002
       19969  memory  16Mcep   tara R  18:11:40   1 tara-m-002
       19971  memory  44Mcep   tara R  18:10:14   1 tara-m-006
       19970  memory  22Mcep   tara R  18:11:00   1 tara-m-006
       19978  memory sat-1ht   tara R  15:39:59   1 tara-m-010
       20167  memory cmd_kour   tara R   44:24   1 tara-m-004
       19991  memory sat-5ht   tara R  5:55:27   2 tara-m-[002,004]
       18267    gpu voc_ssd   tara R 2-00:31:00   1 tara-g-001
       18679  compute rev10Ef_   tara R 1-04:39:55   1 tara-c-039
       18678  compute rev20_Te   tara R 1-04:41:04   1 tara-c-039
       18677  compute rev25_Te   tara R 1-04:42:24   1 tara-c-039

$ squeue -t F ระบุค่าเป็น -t F เพื่อแสดง Jobs ที่มีสถานะผิดพลาด (Fail Jobs)

เราสามารถระบุ Filter สองอย่างเข้าไปด้วยกันได้ เช่น $ squeue -t R -u tara คือ การดูสถานะของ Jobs ของ Tara ที่ทำการรันอยู่ เป็นต้น

$ scontrol show job [JOBID] ดูรายละเอียดต่างๆ ของ Job เช่น ดูว่า Job ใช้ CPU, Memory เท่าไหร่, ใช้เวลาไปเท่าไหร่, เวลาที่ระบบ TARA จะเริ่มรัน (StartTime) และ เวลาที่คาดว่าจะรันเสร็จ (EndTime) ซึ่งจะทำให้สามารถบริหารการจองทรัพยากรครั้งต่อไปได้ดียิ่งขึ้น

Submitted batch job 36309
[tara@tara-frontend-1-node-ib ~]$ scontrol show job 36309
JobId=36309 JobName=test_sbatch
  UserId=tara(1997000023) GroupId=tara(1997000023) MCS_label=N/A
  Priority=58753 Nice=0 Account=thaisc QOS=thaisc
  JobState=RUNNING Reason=None Dependency=(null)
  Requeue=0 Restarts=0 BatchFlag=1 Reboot=0 ExitCode=0:0
  RunTime=INVALID TimeLimit=00:10:00 TimeMin=N/A
  SubmitTime=2019-06-20T11:22:51 EligibleTime=2019-06-20T11:22:51
  AccrueTime=2019-06-20T11:22:51
  StartTime=2019-06-20T11:22:52 EndTime=2019-06-20T11:32:52 Deadline=N/A
  PreemptTime=None SuspendTime=None SecsPreSuspend=0
  LastSchedEval=2019-06-20T11:22:52
  Partition=compute AllocNode:Sid=tara-frontend-1-node-ib:30010
  ReqNodeList=(null) ExcNodeList=(null)
  NodeList=tara-c-037
  BatchHost=tara-c-037
  NumNodes=1 NumCPUs=1 NumTasks=1 CPUs/Task=1 ReqB:S:C:T=0:0:*:*
  TRES=cpu=1,mem=4800M,node=1,billing=1
  Socks/Node=* NtasksPerN:B:S:C=0:0:*:* CoreSpec=*
  MinCPUsNode=1 MinMemoryCPU=4800M MinTmpDiskNode=0
  Features=(null) DelayBoot=00:00:00
  Reservation=root_11
  OverSubscribe=OK Contiguous=0 Licenses=(null) Network=(null)
  Command=/.../sbatch.sh
  WorkDir=/.../tara
  StdErr=/.../slurm-36309.out
  StdIn=/dev/null
  StdOut=/.../slurm-36309.out
  Power=