คู่มือผู้ใช้งาน TARA

การรัน Source code

 • การ compiling โปรแกรม เพื่อการใช้งานแบบ serial (Serial Compiling)
 • การ compiling โปรแกรม MPI เพื่อการใช้งานแบบ parallel (Parallel Compiling)

การ Compiling โปรแกรม เพื่อการใช้งานแบบ serial

คือ การรันโปรแกรมแบบปกติบน HPC ในตัวอย่างนี้ เริ่มจากตัวอย่างง่ายๆ โดยใช้ภาษา Fortran code ด้วย Code Hello word

Example Fortran code
---------------------
! Fortran 90
PROGRAM hello
  CHARACTER(30) name      ! Fortran 90
  CALL getenv("HOST",name)   ! get run-host name
  PRINT *, 'Runhost:', name, '  hello, world'
END PROGRAM hello  

Example: Intel compiler for serial mode

ทำการ Load module ของ intel compiler ซึ่งใน module ของ intel นี้ ได้มี compiler ของภาษา Fortran มาให้ด้วย โดยใช้คำสั่งตามด้านล่าง

$ module load intel
$ ifort .f90 -o 

Example: Free and open-source software เช่น Foss compiler for serial mode

อีกรูปแบบคือ การใช้ foss compiler ซึ่งใน module ของ foss ได้มี compiler ของภาษา Fortran มาให้เช่นเดียวกัน

$ module load foss
$ gfortran .f90 -o 
LanguageIntel CompilerFoss Compiler
Fortran 90$ ifort myprogram.f90 -o myprogram$ gfortran myprogram.f90 -o myprogram
C$ icc myprogram.c -o myprogram$ gcc myprogram.c -o myprogram
C++$ icpc myprogram.cpp -o myprogram$ g++ myprogram.cpp -o myprogram

การ compiling โปรแกรม MPI เพื่อการใช้งานแบบ parallel

OpenMPI และ Intel MPI (IMPI) คือ การนำวิธี Message-Passing Interface (MPI) standard มาร่วมเพื่อให้สามารถรันงานแบบ Pararell ได้ แต่ต้องมีการเขียน Code ที่รองรับการทำงานแบบ Pararell ด้วยเช่นกัน โดย Libraries ที่ยกตัวอย่างนี้ เป็นการทำงานร่วมกันของ MPI และ compilers สำหรับภาษา C, C++, and Fortran เพื่อสามารถทำงานบน Cluster ได้

Example MPI C code
---------------------

#include 
#include 

int main(int argc, char** argv) {
  // Initialize the MPI environment
  MPI_Init(NULL, NULL);

  // Get the number of processes
  int world_size;
  MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD, &world_size);

  // Get the rank of the process
  int world_rank;
  MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &world_rank);

  // Get the name of the processor
  char processor_name[MPI_MAX_PROCESSOR_NAME];
  int name_len;
  MPI_Get_processor_name(processor_name, &name_len);

  // Print off a hello world message
  printf("Hello world from processor %s, rank %d out of %d processors\n",
      processor_name, world_rank, world_size);

  // Finalize the MPI environment.
  MPI_Finalize();
}

Example: Intel compiler for parallel mode

ทำการ Load module ของ intel compiler และ compile C โดยใช้คำสั่งตามด้านล่าง

$ module load intel
$ mpiicc .c -o 

Example: Free and open-source software เช่น Foss compiler for parallel mode

ทำการ Load module ของ Foss compiler และ compile C โดยใช้คำสั่งตามด้านล่าง

$ module load foss     #foss is package for compiler
$ mpicc .c -o 
LanguageIntel CompilerFoss Compiler
Fortran 90$ mpiifort myprogram.f90 -o myprogram$ mpifort myprogram.f90 -o myprogram
C$ mpiicc myprogram.c -o myprogram$ mpicc myprogram.c -o myprogram
C++$ mpiicpc myprogram.cpp -o myprogram$ mpic++ myprogram.cpp -o myprogram